STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

NOVINKY A AKCE

O salónu | Speciální procedury | Novinky a akce | Fotogalerie | Ceníky | Otevírací doba | Kontakt
Celkem: 102 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>

INFORMACE PRO ŽÁKY NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ

27.5.2020

Odborný výcvik kadeřníků a kosmetiček na odloučeném pracovišti a prodavačů na autosalónech zahajujeme od 1. 6.2020.

Rozpis odborného výcviku obdržíte přes systém bakalář, emailem od třídního učitele v pátek 29. 5. 2020.

Konzultace pro všechny obory,  které budou probíhat ve škole zahajujeme od 9. 6. 2020. Konzultace budou zahájeny a ukončeny třídnickou hodinou. Předmětem konzultací bude zejména uzavírání klasifikace za druhé pololetí.

Rozpis konzultací obdržíte přes systém bakalář, emailem od třídního učitele v pátek 5. 6. 2020.

Žáci, kteří dosud nemají uzavřenou klasifikaci za 1. pololetí mohou být pozváni k dozkoušení v době od 1. 6. do 18. 6. 2020 vyučujícím daného předmětu.

Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno 30. 6. 2020.

Odborného výcviku, konzultací, zkoušek a vydání vysvědčení se mohou zúčastňovat žáci nižších ročníků, kteří přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení – nezletilým žákům musí toto čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce. Zletilý žák může toto prohlášení podepsat před zahájením odborného výcviku, konzultací nebo zkoušky k doplnění klasifikace za 1. pololetí (budou k vám k dispozici vytištěné).

Čestné prohlášení si můžete vytisknout ZDE.

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Když se budete rozhodovat, zda této možnosti využijete, pečlivě si toto čestné prohlášení přečtěte – jsou tam uvedené rizikové faktory (do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v čestném prohlášení, popř. některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), které brání vaší osobní účasti na odborném výcviku, konzultacích a zkouškách.

POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA NEBO ZLETILÝ ŽÁK TOTO PROHLÁŠENÍ NEPODEPÍŠE, NEBUDE ŽÁKOVI OSOBNÍ ÚČAST VE ŠKOLE UMOŽNĚNA. KONZULTACE PAK BUDOU PROBÍHAT DÁLKOVOU FORMOU.

Konzultace budou probíhat v patnáctičlenných skupinách – rozděleni jste podle toho, jak chodíte do angličtiny. Budete mít přidělenu učebnu, ve které se budou střídat jednotliví vyučující (podrobnosti uvidíte v rozpise).

Učebny budou vybaveny dávkovačem mýdla, dezinfekce a papírovými ubrousky. Škola je vydezinfikovaná a všechny místnosti a povrchy, se kterými přijdete do styku vy nebo vyučující se budou pravidelně dezinfikovat.

Podmínkou vaši osobní účasti na všech těchto aktivitách je, že budete vybaveni minimálně dvěma rouškami a sáčkem na její odkládání (pokud byste si roušku nebo sáček výjimečně zapomněli, máme pro vás připravené náhradní). Roušku jste povinni mít nasazenou při pohybu ve společných prostorách školy a na WC. Při výuce (konzultaci) roušku nemusíte mít nasazenou ani vy ani vyučující – lavice ve třídách jsou rozmístěny tak, aby mezi vámi byla vzdálenost minimálně 1,5 m. Při pohybu po škole a při cestě do školy a ze školy jste povinni dodržovat vzdálenost 2 m.

Stravování není zabezpečeno – můžete si přinést vlastní svačinku.

Po dobu, kdy budou probíhat konzultace nebudete mít k dispozici šatny – půjdete rovnou do učeben. Věci si odložíte na vedlejší židli (v lavicích budete sedět samostatně)! Před školou ani ve škole se neshlukujte.

Po příchodu do učebny si umyjete ruce a použijete dezinfekci! Toto provedete po každém konzultačním bloku. Učebnu si pravidelně větrejte.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.

Pokud by žák v průběhu konzultací vykazoval příznaky COVID-19 bude umístěn na izolaci a škola bude kontaktovat jeho zákonného zástupce, který si ho vyzvedne. Zletilý žák ihned opustí školu. V obou případech je škola povinna kontaktovat spádovou hygienickou stanici.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění (v případě nezletilého žáka jeho zákonného zástupce), je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z jednotlivých aktivit..

Těšíme se na vás

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

INFORMACE PRO UCHAZEČE – MATURITNÍ OBORY

13.5.2020
Milí uchazeči, vážení rodiče,

dnes jsem aktualizoval informace ke konání jednotné přijímací zkoušky, která se uskuteční v pondělí 8. června. Pozvánka vám přijde poštou do 25. května.

Podrobnosti si můžete přečíst pod odkazem v menu – „přijímací řízení pro školní rok 2020/2021“ nebo pod odkazem „upravené informace k přijímacímu řízení pro školní rok 202/2021“ v rámečku na úvodní stránce našich webovek.

Těšíme se na vás a držíme vám palce.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

HODNOCENÍ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

6.5.2020

Učitelé při stanovení výsledné klasifikace nepoužijí pravidla daná školním řádem, ale použijí vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Při závěrečném hodnocení zohlední tyto skutečnosti:
1. Podklady pro hodnocení získané od 3. 2. do 10. 3. 2020.
2. Podklady pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku.
3. Výsledky 1. pololetí školního roku 2019/2020.
4. Konání pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání (platí pro odborné předměty).
5. Zvládnutí technologií a práci s technologiemi potřebnými pro práci na dálku (v IT předmětech).

Hodnocení nebo nedostatek podkladů pro hodnocení při vzdělávání na dálku nesmí být sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák v daném předmětu hodnocen stupněm nedostatečný nebo byl nehodnocen.

Klasifikace na vysvědčení by neměla být horší než v prvním pololetí a problémové situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáka.

KDY MŮŽE BÝT ŽÁK HODNOCEN STUPNĚM NEDOSTATEČNÝ?
a) Žáci závěrečných ročníků – NIKDY (pokud by k tomu teoreticky mělo dojít, uvede se na vysvědčení v daném předmětu slovo PROSPĚL).
b) Žáci nižších ročníků – pokud byl žák v 1. pololetí v daném vyučovacím předmětu hodnocen NEPROSPĚL a zároveň získal od 3. 2. do 10. 3. podklady pro hodnocení odpovídající stupni NEPROSPĚL a nekonal pracovní povinnost na základě krizového zákona nebo dobrovolnickou činnost (platí pro odborné předměty). Pokud však žák spolupracoval při vzdělávání na dálku nemůže být stupněm NEDOSTATEČNÝ hodnocen.

KDY MŮŽE BÝT ŽÁK NEHODNOCEN?
a) Žáci závěrečných ročníků – NIKDY (pokud by k tomu teoreticky mělo dojít, uvede se na vysvědčení v daném předmětu slovo PROSPĚL).
b) Žáci nižších ročníků – pokud byl žák v 1. pololetí v daném vyučovacím předmětu NEHODNOCEN a zároveň nebyl hodnocen od 3. 2. do 10. 3. a nekonal pracovní povinnost na základě krizového zákona nebo dobrovolnickou činnost (platí pro odborné předměty). Pokud však žák spolupracoval při vzdělávání na dálku nemůže být NEHODNOCEN.

Žáci nižších ročníků, kteří i přes veškerá opatření daná tímto příkazem ředitele nebudou ve druhém pololetí hodnoceni, budou „doklasifikováni“ v období od 25. 8. do 31. 8. 2020. Konkrétní termín jim bude určen. V případě, že ani v tomto období je nebude možné ze závažných důvodů doklasifikovat, bude tak možno učinit do 30. 9. 2020.

Žáci nižších ročníků, kteří i přes veškerá opatření daná tímto příkazem ředitele budou ve druhém pololetí hodnoceni nejvýše ze dvou předmětů stupněm NEDOSTATEČNÝ, budou konat opravné zkoušky v období od 25. 8. do 31. 8. 2020. Konkrétní termín jim bude určen. V případě, že ani v tomto období nebudou moci ze závažných důvodů vykonat komisionální zkoušku, bude tak možno učinit do 30. 9. 2020.

Informace o termínu vydání vysvědčení za druhé pololetí a o způsobu jeho předání bude zveřejněna na webových stránkách školy a sdělena žákům třídními učiteli přes systém BAKALÁŘ.

Klasifikační konference za 2. pololetí pro závěrečné ročníky se uskuteční 27. 5. 2020 a pro nižší ročníky 22. 6. 2020.

Budou – li mít zletilí žáci, popř. zákonní zástupci nezletilých žáků pochybnosti o výsledné klasifikaci z jednotlivých předmětů, mohou ředitele školy požádat do 3 pracovních dnů od doby, kdy se prokazatelně dozví výsledky hodnocení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o komisionální přezkoušení v termínu, na kterém se dohodne ředitel školy se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Obsahem přezkoušení bude v tomto případě učivo 2. pololetí tohoto školního roku, které bylo probráno prezenční formou od 3. 2. do 10. 3. 2020 a dále dálkovou formou do konce školního roku.

V Havířově dne 5. 5. 2020

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

INFORMACE PRO UCHAZEČE - OBOR KADEŘNÍK

22.4.2020
Milí uchazeči, vážení rodiče,

dnes, tj. 22. 4. 2020 jsme zveřejnili seznamy – pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pro obor KADEŘNÍK. Velice nás těší váš zájem o naší školu - přijímacího řízení se zúčastnilo 109 uchazečů.

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM gratuluji. Pokud jste se rozhodli pro naši školu, můžete zápisový lístek doručit osobně v pracovní dny od 7,00 do 14,30 h., popř. zaslat poštou. Pokud ještě nevíte, jak jste dopadli na druhé škole (např. protože jste si zvolili ještě maturitní obor) máte čas na odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na maturitní obory, tzn. někdy v červnu – do té doby vám budeme držet místo.

NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM jsme dnes odeslali do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí a informační dopis, ve kterém se dozvíte, jakým způsobem budeme přijímat na místa, která se uvolní po přijatých uchazečích, kteří neodevzdají zápisové lístky. Toto se bude moci uskutečnit až po jednotných přijímacích zkouškách na maturitní obory, které budou snad v červnu.

Přeji vám pevné zdraví a trpělivost
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Nové informace pro maturanty, žáky a uchazeče o studium.

23.3.2020

Na dnešní tiskové konferenci ministr školsví mimo jiné uvedl:

"Maturitní zkoušky by měly proběhnout nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Ze společné části maturity se vypustí písemná část z českého a cizího jazyka."

Pokud se školy neotevřou do začátku června, maturitní zkoušky by se vůbec nemusely konat.

„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,” uvedl ministr školství.

Řešení spočívá v tom, že maturitní vysvědčení by učitelé vystavili na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Jde o vysvědčení z pololetí a konce třetího ročníku a pololetí ročníku čtvrtého. Pokud by žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola by mu měla umožnit vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Podobná pravidla mají platit i pro závěrečné zkoušky u učebních oborů.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Testy by podle Plagy měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Studenti by je ale měli psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Plaga zároveň vyloučil, že by výuka pokračovala v červenci nebo srpnu, jak se spekulovalo. „Žádný ze scénářů nepočítá s tím, že dojde ke krácení letních prázdnin,” konstatoval Plaga.

Návrh chce v pondělí předložit vládě. Pokud ho schválí, mohla by ho už v úterý řešit Sněmovna.

Kdy se ve školních lavicích žáci a studenti opět usadí, není zatím jasné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mluvil v neděli o tom, že by se školy mohly otevřít na přelomu května a června.

Žákům přeji, ať smysluplně využijí čas samostudiem (sledujte BAKALÁŘE - učitelé vám ukládají úkoly) a podporou rodiny.

Maturantům kladu na srdce, ať se poctivě připravují na maturitní zkoušky a raději vůbec nepočítají s náhradním řešením, které dnes zmínil pan ministr. Připomínám, že termín pro odevzdání seznamu literárních děl platí!

Totéž platí pro žáky, kteří se připravují na závěrečnou zkoušku.

Uchazečům o studium na naší škole přeji pevné nervy. Na přijímací zkoušku půjdete na tu školu, kterou jste uvedli na přihlášce jako první v pořadí - výsledky půjdou na obě školy. Uchazečům o maturitní obory odešleme pozvánky k přijímacím zkouškám a další materiály 14 dní před konáním zkoušek. Pro uchazeče o tříletý obor Kadeřník se prozatím nic nemění - výsledky přijímacího řízení zveřejním 22. dubna ráno na našich webových stránkách.

Rodičům a učitelům přeji trpělivost a bezproblémovou komunikaci.

V tomto týdnu dojde k dalším úpravám plánu práce, o kterých vás budeme průběžně informovat. Sledujte média, stránky MŠMT ČR, CERMATU a školy.

Všem pak přeji pevné nervy, dobrou mysl a hodně zdraví. Spolu to zvládneme.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

INFORMACE V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

13.3.2020

INFORMACE PRO MATURANTY

Sledujte webové stánky MŠMT ČR, CERMATU a školy. Prozatím není termín maturit posunut - všechny termíny jsou tedy platné, včetně termínu pro odevzdání seznamu literárních děl (31.3.) - emailem vyučujícímu českého jazyka.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Děkujeme Vám za odevzdání přihlášek ke studiu. Sledujte webové stánky MŠMT ČR, CERMATU a školy. Prozatím není termín jednotných přijímacích zkoušek posunut - všechny termíny jsou tedy platné. Pokyny k přijímacímu řízení a pozvánky k přijímacím zkouškám obdržíte poštou.

INFORMACE PRO ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhlášením "nouzového stavu" se zákaz přítomnosti žáků ve školách upřesnil na 30 dní, rozhodl jsem o distančním vzdělávání od 23.3. 2020. Učitelé nyní připravují podklady a vybírají učivo k samostudiu přes systém BAKALÁŘ. Do 23.3. si opakujte probrané učivo.

Dále vás chci informovat, že došlo k úpravě plánu práce - posunu klasifikačních konferencí, třídních schůzek a zrušení popř. přesunu akcí, které jsme měli do konce školního roku pořádat (MISS Reneta, setkání s bývalými zaměstnanci školy, mobilita ERASMUS+ ve Slovinsku, literárně historická exkurze v Itálii, vodácký kurz na Sázavě a školní výlety), tak abychom mohli řádně uzavřít školní rok a splnit školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání.

Dlouhodobá mobilita ERASMUS+ v Portugalsku prozatím zůstává v plánu práce beze změny. Pokud se epidemiologická situace nezmění bude přesunuta do školního roku 2020/2021.

3. ročník pedagogického lycea- termín odevzdání ročníkových prací (do 30.4.) se nemění - pracujte na nich v rámci samostudia a v termínu je odešlete elektronicky (emailem) paní zástupkyni Mgr. Vápeníkové. Vytištěny budou dodatečně.

Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

STÁŽ SLOVINSKO - posunutí termínu

9.3.2020
PROJEKT: Erasmus+ Evropská praxe pro život

22. března měla začít měsíční stáž pro kadeřníky a kosmetičky do Slovinska.

Ta se však kvůli evropské situaci s koronavirem posouvá na pozdější měsíce.
Termín bude upřesněn.

KORONAVIRUS DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

3.3.2020

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Žáci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, nemají po návratu preventivně docházet 14 dnů do školy a rodiče je nemají do školy posílat. Neúčast bude omluvena na základě vyjádření rodičů.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.


1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
• Okres Bruntál 554 774 128
• Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
• Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
• Okres Nový Jičín 556 770 384-386
• Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.
Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:
Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.
Doporučení pro školská zařízení:
Předání veškerému personálu a žákům.
Doporučení pro ostatní (např. ORP):
Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.
Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

Rozloučení se Slovinkami

11.2.2020
PROJEKT: Stáže 2020 - Slovinsko - Ljubljana

Dívky ze Slovinska, které u nás byly na stáži, už jsou doma.
Pracovaly, získávaly zkušenosti, ověřovaly si znalosti a v nemalé míře využívaly také své jazykové dovednosti.
Zahraniční stáže jsou na naší škole tradicí, ať už jezdí žáci z ciziny k nám nebo my do jiných zemí.
Zahraniční stáž čeká i naše kadeřníky a kosmetičky. Ti se na stáž do Slovinska chystají už 22. března.

Rozloučení se Slovinkami
Další fotografie

Kalibr Cup Lanškroun

7.2.2020

6. 2. 2020 proběhl již 20. ročník soutěže Kalibr Cup v Lanškrouně s hlavním tématem „Párty look“.
Soutěže se zúčastnila za obor kadeřník žákyně 2. ročníku Nina Janoštíková se svou modelkou Anetou Gonzálezovou. Děvčata získala 6. místo.
Za obor kosmetické služby soutěžila žákyně 3. ročníku Eliška Šolínová, která se se svou modelkou Lucii Horníkovou umístila na místě pátém.
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Kalibr Cup Lanškroun
Další fotografie
Celkem: 102 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.