Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Maturitní zkoušky 2020/2021

Maturitní zkoušky 2020/2021

Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Organizace maturitní zkoušky se ve školním roce 2020/2021 řídí Opatřením obecné povahy Č. j.: MSMT-3267/2021-3.

Konkrétní termíny konání maturitních zkoušek na naší škole jsou uvedeny v harmonogramu, který je samostatným dokumentem.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové.

Žák podává přihlášku ke společné a profilové části maturitní zkoušky řediteli školy do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období nebo do 23. 7. 2021 pro podzimní zkušební období.


I. Společná část maturitní zkoušky

Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) mají žáci stanoveny 2 povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky:

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk nebo Matematika

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Zkoušky společné části se navíc konají v mimořádném termínu. Tento termín je určen žákům, kteří se z řádného termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od konání konkrétní zkoušky z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény.

Žáci oboru Sociální činnost, kteří doloží řediteli školy do 17. 5. 2021 potvrzení, že konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v rozsahu minimálně 160 hodin v období od 12. 10. 2020 do 17. 5. 2021, nemusí didaktické testy konat. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci, kteří nemusí didaktické testy konat se hodnotí slovně "uspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, které odpovídá aritmetickému průměru známek daného předmětu (v případě cizího jazyka včetně konverzace v cizím jazyce) na vysvědčení za 2. pololetí 1. - 3. ročníku a za 1. pololetí 4. ročníku.

Žáci mají možnost 2 opravných zkoušek z každé zkoušky. Zkoušky lze vykonat do 5 let od ukončení SŠ.

Žák se může ve společné části dále přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.


II. Profilová část maturitní zkoušky


78-42-M/03 Pedagogické lyceum

1. zkouška - Český jazyk a literatura - ústní zkouška - žák posledního ročníku 2020/2021 nemusí zkoušku konat

2. zkouška (žák si vybírá CJ nebo MAT) - Cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - ústní zkouška - žák posledního ročníku 2020/2021 nemusí zkoušku konat

3. zkouška - Pedagogika - ústní zkouška

4. zkouška - Psychologie - ústní zkouška

5. zkouška - Dramatická výchova nebo hudební výchova - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Biologie, Dějepis, Matematika, Zeměpis, Základy společenských věd


75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

1. zkouška - Český jazyk a literatura - ústní zkouška - žák posledního ročníku 2020/2021 nemusí zkoušku konat

2. zkouška (žák si vybírá CJ nebo MAT) - Anglický jazyk - ústní zkouška - žák posledního ročníku 2020/2021 nemusí zkoušku konat

3. zkouška - Sociálně zdravotní předměty (POA, GER, SPO, SOS) - ústní zkouška

4. zkouška - Pedagogika a psychologie - ústní zkouška

5. zkouška - Odborné předměty (POA, GER, ZTV) - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: Matematika, Základy společenských věd


69-41-L/01 Kosmetické služby

1. zkouška - Český jazyk a literatura - ústní zkouška - žák posledního ročníku 2020/2021 nemusí zkoušku konat

2. zkouška (žák si vybírá CJ nebo MAT) - Cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - ústní zkouška - žák posledního ročníku 2020/2021 nemusí zkoušku konat

3. zkouška - Kosmetika - ústní zkouška

4. zkouška - Odborné předměty (ZD, M) - ústní zkouška

5. zkouška - Odborný výcvik - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: Matematika, Chemie, Základy společenských věd


Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury
, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z cizího jazyka. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Žák posledního ročníku 2020/2021 nemusí tyto zkoušky konat. Žák, který chce tyto zkoušky konat, sdělí tuto informaci písemně řediteli školy do 30. 4. 2021. V případě zkoušky z českého jazyka a literatury v tomto termínu odevzdá řediteli školy i žákovský seznam literárních děl. 

Dále, ředitel školy stanovil 3 povinné zkoušky maturitní zkoušky. Stanovil také formu a témata těchto zkoušek. U praktických zkoušek stanovil zadání, délku a způsob konání zkoušek.

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. Žák vykoná maturitní zkoušku úspěšně, pokud uspěje u všech povinných zkoušek společné části a u žádné povinné zkoušky profilové části není hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.

Žák mám možnost 2 opravných zkoušek z každé zkoušky, které lze vykonat do 5 let od ukončení SŠ.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.


1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška

Maturitní seznam literárních děl, včetně kritérií pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem v PDF

Vlastní seznam literárních děl žáka – vzor ve Wordu


2. Témata ústní zkoušky z cizích jazyků


3. Témata dalších ústních zkoušek profilové části


4. Zadání, délka a způsob konání praktických zkoušek profilové části

Náhradní způsob konání praktických zkoušek


V Havířově - Prostřední Suché dne 22. 3. 2021

Mgr.Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy