Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Podle § 2 odst. 2, 3 a 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, se konají zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září. Písemnou práci a praktickou zkoušku je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna. 

Konkrétní termíny konání maturitních zkoušek na naší škole jsou v uvedeny v harmonogramu maturitních zkoušek.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové.

Žák podává přihlášku ke společné a profilové části maturitní zkoušky řediteli školy do 1. prosince pro jarní zkušební období nebo do 25. června pro podzimní zkušební období. Součástí přihlášky je i případné doporučení školského poradenského zařízení.


I. Společná část maturitní zkoušky

Žáci mají stanoveny 2 povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky:

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk nebo Matematika

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

Žáci mají možnost 2 opravných zkoušek z každé zkoušky. Zkoušky lze vykonat do 5 let od ukončení SŠ.

Žák se může ve společné části dále přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.


II. Profilová část maturitní zkoušky


78-42-M/03 Pedagogické lyceum

1. zkouška - Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška

2. zkouška (žák si vybírá CJ nebo MAT) - Cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - písemná práce a ústní zkouška 

3. zkouška - Pedagogika - ústní zkouška

4. zkouška - Psychologie - ústní zkouška

5. zkouška - Dramatická výchova nebo hudební výchova - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Biologie, Dějepis, Matematika, Zeměpis, Základy společenských věd


75-41-M/01 Sociální činnost, ŠVP: Sociální činnost - sociálně výchovná

1. zkouška - Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška

2. zkouška (žák si vybírá CJ nebo MAT) - Anglický jazyk - písemná práce a ústní zkouška 

3. zkouška - Sociálně zdravotní předměty (POA, GER, SPO, SOS) - ústní zkouška

4. zkouška - Pedagogika a psychologie - ústní zkouška

5. zkouška - Odborné předměty (POA, GER, ZTV) - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: Matematika, Základy společenských věd


69-41-L/01 Kosmetické služby

1. zkouška - Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška 

2. zkouška (žák si vybírá CJ nebo MAT) - Cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - písemná práce a ústní zkouška 

3. zkouška - Kosmetika - ústní zkouška

4. zkouška - Odborné předměty (ZD, M) - ústní zkouška

5. zkouška - Odborný výcvik - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: Matematika, Chemie, Základy společenských věd


Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury
, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z cizího jazyka. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Dále, ředitel školy stanovil 3 povinné zkoušky maturitní zkoušky. Stanovil také formu a témata těchto zkoušek. U praktických zkoušek stanovil zadání, délku a způsob konání zkoušek.

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % z celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. Žák vykoná maturitní zkoušku úspěšně, pokud uspěje u všech povinných zkoušek společné části a u žádné povinné zkoušky profilové části není hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.

Žák mám možnost 2 opravných zkoušek z každé zkoušky, které lze vykonat do 5 let od ukončení SŠ.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.


1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška

Délka trvání písemné práce je 120 minut včetně času na volbu zadání. Minimální rozsah textu je 250 slov. Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška

Maturitní seznam literárních děl, včetně kritérií pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem (ke stažení v PDF).

Vlastní seznam literárních děl žáka (vzor ve WORDu). Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy, prostřednictvím vyučujícího českého jazyka, nejpozději do 1. dubna 2024.


2. Cizí jazyky - písemná práce a ústní zkouška

Délka trvání písemné práce je 75 minut včetně času na volbu zadání. Minimální rozsah textu je 200 slov (1. slohový útvar minimálně 130 slov, 2. slohový útvar minimálně 70 slov), maximální rozsah textu je 240 slov (1. slohový útvar maximálně 160 slov, 2. slohový útvar maximálně 80 slov). Žák má možnost použít překladový slovník.

Ústní zkouška - témata:


3. Témata dalších ústních zkoušek profilové části


4. Zadání, délka a způsob konání praktických zkoušek profilové části


V Havířově - Prostřední Suché dne 7. 9. 2023

Mgr.Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy