Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality

Aktuality

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1-10 z 1.089)

MŠMT zveřejnilo informace k přijímacím zkouškám v náhradním termínu

10.5.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 7. 5. 2021 opatření obecné povahy MŠMT Č. j.: 4337/2021-8, kterým se upravují informace knáhradnímu termínu přijímacích zkoušek:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole, a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud do 14. května 2021 potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil, a již mu toto právo konat tuto zkoušku v náhradním termínu vzniklo automaticky.
Dále může uchazeč ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná 2. a 3. června 2021. Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku s konkrétním termínem a s bližšími informacemi ke konání zkoušky Českou poštou. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána uchazečům o studium 19. 5. 2021.
Povinnost testování pro uchazeče:
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN bylo nařízeno, že uchazeč smí konat jednotnou přijímací zkoušku pouze pokud:
a) nemá příznaky onemocnění COVD-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, zažívací obtíže, atd.);
b) doloží před konáním zkoušky negativní výsledek testu na onemocnění COVID-19, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky na základní škole uchazeče.
Doklad lze nahradit:
a) potvrzením, že uchazeč prodělal onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a neuplynulo více ne 90 dní;
b) dokladem o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, vydaným poskytovatelem zdravotních služeb.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy

OD 26.4.2021 JE UMOŽNĚNO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ

20.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZDR ČR Č. j.: 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19.4.2021 je umožněno od 26.4.2021 do odvolání praktické vyučování za režimových opatření (respirátor, větrání a rozestupy a absence příznaků onemocnění COVID-19 tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a podstoupení testování dle pokynu ředitele č.3/2021 (viz. dokumenty na webových stránkách školy).

Individuální a skupinové konzultace v teoretickém vyučování jsou i nadále možné za podmínek daných příkazem ředitele školy č. 24/2020-2021 a pokynem ředitele č. 2/2021 (viz. dokumenty na webových stránkách školy).

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy

INFORMACE PRO ŽÁKY, UCHAZEČE O STUDIUM A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

14.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZDR ČR Č. j.: 14600/2021-2/MIN/KAN a informací MŠMT ČR sděluji, že provoz školy se ode dne 19. 4. 2021 do odvolání omezuje tak, že osobní přítomnost žáků je nadále možná pouze:
u individuálních konzultací - pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník za dodržení režimových opatření - respirátor, větrání a rozestupy a absence příznaků onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bez nutnosti podstoupit testování
• a nově jsou umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině - za dodržení režimových opatření - respirátor, větrání a rozestupy a absence příznaků onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) homogenita skupin není vyžadována. Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování). 

Konzultace jsou dobrovolné, probíhají po vzájemné dohodě učitele a žáků. Žák nahlásí učiteli účast na konzultaci. Učitel oznámí konzultaci zástupci ředitele nejpozději den před konáním konzultace (učebna, počet žáků a čas zahájení konzultace). Konzultace se konají mimo on-line synchronní výuku učitele i žáků.

Průběh testování žáků a zaměstnanců školy se řídí pokynem ředitele školy vydaným dne 9. 4. 2021.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak, že se upravuje osobní přítomnost na závěrečných a maturitních zkouškách tak, že negativní test musí mít také jakékoliv jiné osoby zúčastněné na zkoušce (např. externí členové komise). V den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů; toto platí pro všechny osoby (žáky, studenty, pedagogy, externí členy komisí nebo případné osoby z řad veřejnosti).
Vstup dalších osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Přijímací zkoušky se dle mimořádného opatření MZDR ČR Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN a pokynu MŠMT ČR budou konat za dodržení režimových opatření - respirátor, větrání a rozestupy, nejvýše 20 osob v místnosti a absence příznaků onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
Uchazeči se musí při vstupu do školy prokázat negativním výsledkem testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. V den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů. V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba rovněž předložit doklad o negativním testu.

Doklad o negativním výsledku testu lze nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy

Sněhuláci pro Afriku - ukončení

12.4.2021

Posledním březnovým dnem jsme ukončili akci Sněhuláci pro Afriku.
Uvádíme pár čísel: akce se z naší školy zúčastnilo 47 lidí, postavilo se 33 sněhuláků, a na konto "Kola pro Afriku" jsme zaslali 2276,- Kč.
Všem děkujeme za účast a věříme, že za rok postavíme další sněhové výtvory.

Nakonec ještě pár slov přímo od organizátorů akce:
"Děkuji ještě jednou moc všem, kteří jste se aktivně zapojili a podpořili nás i v těchto nelehkých časech. Našli jste cestu pomoci pro druhé i v době, kdy jste to sami neměli lehké. Děkuji za Váš aktivní přístup, empatii, zkrátka že jste a jste otevřeni pomoci. "

Další fotografie

Konkurz na dlouhodobou stáž do Portugalska

8.4.2021

Ve dnech 12. a 13. dubna se uskuteční KONKURZ NA DLOUHODOBOU STÁŽ DO PORTUGALSKA v rámci projektu Erasmus+. Konkurz proběhne on-line formou.
12. 4. - test z AJ
13. 4. - pohovor v AJ

Stáž je určena pouze pro 2 žáky oboru Pedagogické lyceum a bude probíhat od poloviny května do poloviny srpna 2021. Ti, kteří se konkurzu zúčastní a budou vybráni, stráví v Portugalsku celé 3 měsíce. Máte-li možnost, určitě neváhejte.

Podmínky:
věk 18 +
motivační dopis (zašlete na adresu svarcova@stredniskola-sucha.cz)

Provoz školy od 12. dubna 2021

7.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZDR ČR Č.j.: 14600/2021-1/MIN/KAN a informací MŠMT ČR sděluji, že provoz školy se od 12. 4. 2021 do odvolání nemění a všechna stávající omezení zůstávají v platnosti.
Osobní přítomnost žáků je nadále možná pouze u individuálních konzultací (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník za dodržení režimových opatření - respirátor, větrání a rozestupy).
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Provoz školy od 22. 3. 2021

29.3.2021

Na základě informací MŠMT ČR sděluji, že provoz školy se od 22. 3. do 28. 3. 2021 nemění, všechna stávající omezení zůstávají v platnosti.

AKTUALIZACE: Na základě informace MŠMT ČR se dosavadní stav prodlužuje do 11. dubna 2021 a pokračuje se v dosavadním režimu.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

NOVÉ INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

17.3.2021

Milí uchazeči o studium na naší škole, vážení rodiče,

přijímací zkoušky na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - budou se nově konat 3. května (1. termín) a 4. května (2. termín). Náhradní termín pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nezúčastní řádného termínu a jejich neúčast bude ředitelem školy omluvena, stanovilo ministerstvo na 2. a 3. června 2021. Došlo i knavýšení času na vykonání testů.

20. května 2021 zveřejněníme výsledky přijímacího řízení na maturitní obory, na obor vzdělání s výučním listem kadeřník 19. května 2021. Více na odkazu "Informace k přijímacímu řízení".

Přeji Vám pevné nervy, trpělivost a hodně zdraví :-).
Petr Szymeczek, ředitel školy

INFORMACE PRO MATURANTY

12.3.2021

Milí maturanti, nový harmonogram a změny v organizaci maturitních zkoušek dle Opatření obecné povahy, které v nejbližších dnech zašle MŠMT na školy, budou vystaveny na webových stránkách školy nejpozději 31. 3. 2021.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy

 

Adopce na dálku - dopis

9.3.2021

Projekt „Adopce na dálku“ probíhá na naší škole už od roku 2009, kdy žáci a zaměstnanci školy adoptovali dívenku Clementine Oyugi z Keni. Každoročně se koordinátoři z řad žáků starají o výběr financí na její studium. Clementine je dnes už velká slečna, která se navzdory různým problémům snaží zvládat studium, jak nejlépe to jde.
V předvánočním období nám udělal velkou radost dopis, který Clementine do naší školy poslala. Píše o tom, jak se jí daří, o škole a hlavně o tom, jak je šťastná, že může díky projektu studovat.
Citujeme z překladu dopisu:
Jak se máte? Nám se vede dobře, zvykáme si na život v pandemii, která ovlivnila celý svět.
Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala za podporu, kterou mi dáváte po celý rok, cením si Vaší dobroty. Letos jsem nemohla chodit do školy, ale příští rok zase budu, budu opakovat třídu a znovu dělat zkoušky.
U nás je slunečno, ale brzy se asi ochladí.
Jak se Vám daří zvládat pandemii?
Děkuji ještě jednou za Vaši štědrou podporu v tomto roce, opravdu si toho vážím. Přeji Vám Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Jak se blíží Vánoce a prázdniny, všichni doufají, že je šťastně oslaví.
Zdraví
Clementine

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1-10 z 1.089)
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy