Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023 > Katalog povolených pomůcek

Katalog povolených pomůcek

ke společné a profilové části maturitní zkoušky

Školní rok 2021/2022

Ke stažení v PDF

Dle § 51 odstavec 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mohou žáci v průběhu maturitní zkoušky používat pouze povolené pomůcky, které pro společnou část maturitní zkoušky stanoví Centrum a pro profilovou část maturitní zkoušky ředitel školy. Za kontrolu příslušných povolených pomůcek zodpovídá ředitel školy. V případě, že chce žák využít vlastní pomůcky, je vhodné se předem poradit s vyučujícím a pomůcky si nechat ředitelem školy schválit ještě před samotnou maturitní zkouškou. Při konání maturitní zkoušky není u žáků a asistentů dovolena přítomnost elektronických komunikačních prostředků (mobilní telefony, tablety, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.), pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

Seznam povolených pomůcek:

A) Společná část maturitní zkoušky

Běžné pomůcky - na testování všech zkoušek musí mít každý žák své vlastní psací potřeby (pero, propisovací tužka – modrá nebo černá barva).

Žák může mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici. K poznámkám do testových sešitů může žák využít jakékoli (např. i barevné) psací potřeby. Žák nemůže používat tzv. gumovací pera či fixy, korektory, které mohou po digitalizaci způsobit horší viditelnost zápisu.

Matematika – didaktický test:

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (dále jen tabulky) a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno). Rovněž je možné používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (s  doložkou MŠMT) a které neobsahují výklad vzorců, ukázky užití vzorců ani řešené vzorové úlohy.

Rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko).

Kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Nelze použít programovatelnou kalkulačku. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic.

Žáci mohou mít vlastní tabulky, kalkulátory a rýsovací potřeby, kontrolu pomůcek provede vyučující matematiky příslušné třídy v dostatečném předstihu před termínem konání didaktického testu. Dva výtisky tabulek, dva kalkulátory a 2 sady rýsovacích potřeb do učebny zajišťuje škola, zodpovídá vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů.

Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek je dále povoleno používat individuální kompenzační pomůcky.

Kompenzační pomůcky jsou pomůcky, přístroje a zařízení, které pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou. Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi vzniknout neoprávněná výhoda při konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto nepatří encyklopedie, internet, mobil, chytré hodinky, překladový slovník u didaktického testu z cizích jazyků apod.). Rozlišujeme pomůcky technické (osobní počítač nebo notebook včetně speciálního SW a upravených komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení, polohovací lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, kochleární implantát aj.) a pomůcky didaktické (speciální psací náčiní, Slovník spisovné češtiny, slovník synonym, slovník cizích slov, slovník výkladový, frazeologický, valenční, případně i slovník překladový apod.). Pomůcky lze také rozdělit na pomůcky v osobním vlastnictví žáka (speciální psací náčiní, sluchadlo, protézy apod.), za jejichž zajištění (včetně případného zajištění záložní pomůcky), přípravu a funkčnost si odpovídá žák sám a pomůcky ve vlastnictví školy, za jejichž zajištění (včetně případného zajištění záložní pomůcky), přípravu a funkčnost odpovídá škola. Výčet individuálních kompenzačních pomůcek bývá zpravidla uveden v doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum konkrétního žáka, ve spolupráci s žákem zajišťuje výchovný poradce školy). Žák musí ovládat obsluhu kompenzačních pomůcek a být na práci s nimi zvyklý. Při použití počítače jako kompenzační pomůcky je nutné zajistit, aby počítač, na kterém žák (nebo asistent-zapisovatel) píše, byl umístěn tak, aby ostatní žáci nemohli číst z jeho monitoru, ostatní žáci nebyli rušeni při své práci (např. hlasový výstup musí být veden do sluchátek), počítač byl vybaven prostředím na zápis, v němž je žák zvyklý ve škole pracovat (Open Office, MS Office atd.), při zkoušce z cizího jazyka byla nastavena a označena klávesnice pro korektní zápis v daném jazyce, počítač byl zajištěn z hlediska bezpečnostních podmínek realizace maturitní zkoušky (zamezení přístupu k internetu, intranetu a dalším komunikačním prostředkům, k datům uloženým v počítači, blokace softwaru, který předvídá, nabízí text, umožňuje automatickou kontrolu, blokace aplikací, grafických balíčku, interních knihoven apod.). Z každého počítače musí být možno vytisknout práci žáka přímo v dané učebně. Po ukončení zkoušky musí být ze všech počítačů odstraněny soubory obsahující práce žáků. Zajišťuje vyučující informačních a komunikačních technologií v příslušné třídě.

I u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek, je-li to možné, budou pomůcky zkontrolovány předem, zda vyhovují povoleným pomůckám. Zajišťuje zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování.

B) Profilová část maturitní zkoušky

Povolené pomůcky stanovil ředitel školy. Zajišťují si je žáci sami nebo je zajišťuje škola. Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek je dále povoleno používat individuální kompenzační pomůcky.

Běžné pomůcky - žák musí mít vlastní psací potřeby. Škola zajišťuje orazítkované čistopisy, případně náhradní psací potřeby.

Český jazyk a literatura – písemná práce:

Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu, dále jen PČP.

Žáci mohou mít vlastní PČP, jejich kontrolu provede vyučující českého jazyka příslušných tříd v dostatečném předstihu před termínem konání písemné práce. Pět výtisků PČP do učebny zajišťuje škola, zodpovídá vedoucí předmětové komise humanitních předmětů.

Slovník spisovné češtiny a slovník synonym pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek zajišťuje škola, zodpovídá vedoucí předmětové komise humanitních předmětů.

Český jazyk a literatura - ústní zkouška:

Obecná Struktura ústní zkoušky.

Povolené pomůcky zajišťuje pro žáky škola, zodpovídá učitel českého jazyka v dané třídě.

Cizí jazyk – písemná práce:

Žák má možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu/korespondenci.

Žáci mohou mít vlastní slovník cizího jazyka, jeho kontrolu provede vyučující cizího jazyka příslušné třídy v dostatečném předstihu před termínem konání písemné práce. Dva výtisky slovníku cizího jazyka do učebny zajišťuje škola, zodpovídá vedoucí předmětové komise cizích jazyků.

Cizí jazyk – ústní zkouška:

Slovníky a pomůcky (doplňkové stimuly), které žáci využijí při třetí a čtvrté části pracovních listů, např. mapy, atlasy, obrazový materiál, prospekty, plánky měst.

Povolené pomůcky zajišťuje pro žáky škola, zodpovídá učitel cizího jazyka v dané třídě.

Praktická zkouška z Dramatické výchovy, obor Pedagogické lyceum

Žák má povoleny vlastní rekvizity, kostýmy, kulisy tvořící scénu. Škola zajišťuje další rekvizity, kostýmy, kulisy a technické zázemí potřebné ke zkoušce. Zkouška probíhá v učebně dramatické výchovy, vybavené dalšími potřebnými pomůckami. Připravenost učebny zajišťuje vyučující dramatické výchovy.

Praktická zkouška z Hudební výchovy, obor Pedagogické lyceum

Žák si ke zkoušce zajistí a přinese vlastní flétnu. Škola zajišťuje notové papíry a další pomůcky. Zkouška probíhá v odborné učebně hudební výchovy, vybavené dalšími potřebnými pomůckami. Připravenost učebny zajišťuje vyučující hudební výchovy.

Praktická zkouška z Odborných předmětů, obor Sociální činnost

Žák vykonává zkoušku v oděvu a obuvi, umožňujícím provádět úkony spojené s vykonáním zkoušky, zajišťuje si sám. Zkouška probíhá v odborné učebně, vybavené potřebnými pomůckami. Připravenost učebny zajišťuje vyučující odborných předmětů.

Praktická zkouška z Odborného výcviku, obor Kosmetické služby

Žák vykonává zkoušku v ochranném pracovním oděvu a obuvi, zajišťuje si sám. Žák si zajišťuje vlastní model. Dále si žák přinese vlastní nářadí: set pro manikúru, set pro pedikúru, vlastní líčidla a aplikátory, špachtli na obočí a řasy, pinzetu na epilaci. Zkouška probíhá v odborné učebně, vybavené dalšími potřebnými pomůckami. Připravenost učebny zajišťuje zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Havířov 31. 3. 2022

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy