Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Závěrečné zkoušky 2020/2021

Závěrečné zkoušky 2020/2021

v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2020/2021

Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace,

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

 

Pravidla pro ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Organizace závěrečných zkoušek:

Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání  s výučním listem, se upravuje pro školní rok 2020/2021 tak, že žáci budou skládat dvě dílčí zkoušky. S rozhodnutím ředitele školy budou naši žáci povinně skládat praktickou zkoušku a ústní zkoušku dle jednotného zadání závěrečné zkoušky, se kterým byli žáci již seznámeni.

Nepřítomnost žáka u závěrečných zkoušek:

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluví a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uzná, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Za důvody nepřítomnosti žáka, které komise vždy uzná, je nepřítomnost z důvodu onemocnění COVID-19 nebo  z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním.

Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek:

Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek zůstává nezměněno. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den,  ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V den konání poslední části závěrečné zkoušky bude žákovi vydáno vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Na základě pokynů MŠMT (Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky) doplňujeme informace ke konání opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termín pro žáky posledních ročníků (K3.B, P3.A)

Pokud žák posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí školního roku 2020/2021 může konat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Pokud žák vykoná zkoušku v náhradním termínu neúspěšně, může konat opravnou zkoušku.

Opravné zkoušky i zkoušky v náhradním termínu se konají formou komisionální zkoušky.

Podmínkou připuštění k závěrečné zkoušce v roce 2021 je úspěšné ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021

Pokud žák vykoná opravné a náhradní zkoušky úspěšně do 31. 5. 2021, pak může konat závěrečnou zkoušku v  červnu 2021.

Pokud žák vykoná tyto zkoušky úspěšně v období od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021, pak může konat závěrečnou zkoušku v září 2021.

Pokud žák vykoná opravnou zkoušku neúspěšně do 31. 5. 2021, nemůže již žádat o vykonání stejné opravné zkoušky do 30. 6. 2021. Žák za 1. pololetí neprospěl a dále pokračuje ve studiu v druhém pololetí.

Pokud žák nevykoná opravnou nebo náhradní zkoušku za 1. pololetí, nebo ji nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání závěrečné zkoušky. Žák může požádat do 30. 6. 2021 o opakování ročníku.

MŠMT vydalo  Opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám. Na základě tohoto opatření bude upravena organizace a termíny konání  závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021. Úprava závěrečných zkoušek bude zveřejněna do 15. 3. 2021

Opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám
MSMT-3258/2021-1
MSMT-3258/2021-2
MSMT-7011/2021-1

 

Opravné termíny konání a témata k jednotným závěrečným zkouškám ve školním roce 2020/2021:

 

 

 

 Kadeřník 69-51-H/01 - opravný termín

Závěrečná zkouška 2021 (dle platných právních předpisů)
Obor: Kadeřník 69- 51-H/01- opravný termín

Termín konání písemné zkoušky:
K3.B- (školní rok 2017/2018) - 1. 12. 2021

Termín konání ústní zkoušky:
K3.B- (školní rok 2017/2018) - 3. 12. 2021

Písemná zkouška

Délka zkoušky se prodlužuje o 30 minut, tzn., že písemná zkouška bude trvat 270 minut. Žák, který koná opravnou zkoušku, se musí 1 měsíc před zkouškou, písemně přihlásit řediteli školy, zda chce  ve stanoveném termínu zkoušky konat. Zkouška proběhne v budově Střední školy Havířov- Prostřední Suchá, žák se dostaví do školy v 7:30 hod.

Ústní zkouška

Témata k ústní části JZZK: otázky jsou z předmětu Technologie a materiály a Obecný přehled Svět práce

Žák si vylosuje jedno z 25 témat stanovených dle jednotného zadání. Délka zkoušky 15 minut příprava a 15 minut ústní zkoušení. Místo konání střední škola Havířov- Prostřední Suchá. 

Témata ústní závěrečné zkoušky a pokyny k SOP

Kadeřník - ústní závěrečná zkouška
JZZZ -Červen 2021- Kadeřník 2021-SOP
Samostatná odborná práce 2021-vzor

  

Prodavač 66-51-H/01 - opravný termín pro školní rok 2016/2017 a 2017/2018

Závěrečná zkouška 2021 (dle platných právních předpisů)
Obor: Prodavač 66- 51-H/01- opravný termín

Termín konání písemné zkoušky - školní rok 2016/2017 a 2017/2018:
P3.B- 1. 12. 2021

Termín konání praktické zkoušky - školní rok 2016/2017:
P3.B- 2. 12.2021

Termín konání ústní zkoušky - školní rok 2016/2017 a 2017/2018:
P3.B- 3. 12. 2021

 

Písemná zkouška

Délka zkoušky se prodlužuje o 30 minut, tzn., že písemná zkouška bude trvat 270 minut. Žák, který koná opravnou zkoušku, se musí 1 měsíc před jednotnou zkouškou písemně přihlásit řediteli školy, zda chce  ve stanoveném termínu zkoušky konat. Zkouška proběhne v budově školy Havířov- Prostřední Suchá, žák se dostaví do školy v 7:30 hod.

 Praktická zkouška

Zkoušky proběhnou ve škole Havířov- Prostřední Suchá a na pracovišti odborného výcviku.  Žáci se k závěrečné zkoušce dostaví podle určeného časového harmonogramu, který jim oznámí Mgr. Petra Neuwirthová mailem. 

  1. Administrativa v prodejně
  2. Platební styk se zákazníkem
  3. Balení
  4. Přejímka zboží
  5. Prezentace zboží
  6. Prodej zboží, odborná a poradenská

Celková délka zkoušky 300 minut.

Místo konání: budova školy (bod 1,2), prodejny (bod 3-6, v případě nepříznivé epidemiologické situace ve škole).

Ústní zkoušky

Témata  ústní části JZZK: otázky jsou z předmětu Obchodní provoz, ekonomika, obecný přehled Svět práce a Zbožíznalství

Prodavač- opravný termín odkaz zbožíznalství a ústní zkouška

Prodavač - ústní zkouška - Prodavač
Prodavač - ústní zkouška - Zbožíznalství 

 

 

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy