Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení

pro školní rok 2023/2024

Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání:

Na základě § 60, odst. 3, písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:


Počet přijímaných uchazečů (včetně míst na odvolání)

Pedagogické lyceum 78-42-M/0358 uchazečů

Sociální činnost-sociálně výchovná 75-41-M/0130 uchazečů

Kosmetické služby 69-41-L/0130 uchazečů

Kadeřník 69-51-H/0134 uchazečů


Kritéria přijímacího řízení

Pedagogické lyceum (ke stažení v PDF)

Sociální činnost-sociálně výchovná (ke stažení v PDF)

Kosmetické služby (ke stažení v PDF)

Kadeřník (ke stažení v PDF)


V Havířově, 24. ledna 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

 

Informace k přijímacímu řízení

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2023 včetně

Přihláška ke studiu (ke stažení v PDF)

1. Řádně vyplněnou přihlášku je třeba potvrdit lékařem.

Podklady pro lékaře pro jednotlivé obory

Pedagogické lyceum (ke stažení v PDF)

Sociální činnost- sociálně výchovná (ke stažení v PDF)

Kosmetické služby (ke stažení v PDF)

Kadeřník (ke stažení v PDF)

Tiskopis lékařského posudku pro vámi zvolený obor vzdělání je nutné vytisknout, doplnit identifikační údaje žáka v bodě č. 5 a na požádání předložit svému praktickému lékaři pro děti a dorost.

2. Je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, a pokud má být toto znevýhodnění zohledněno u přijímacího řízení, musí být součástí přihlášky ke vzdělávání kromě rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění i posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. 

3. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do českého jazyka (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Podle Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-29772/2022-1 se cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Dále má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Na obor vzdělání s výučním listem - Kadeřník budeme přijímat uchazeče pouze na základě výsledků předchozího vzdělávaní, tzn. bez přijímacích zkoušek dle kritérií uvedených u daného oboru.

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou budeme kromě výsledků předchozího vzdělávaní zohledňovat také výsledky jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, které uchazeči vykonají v rámci "jednotné přijímací zkoušky" ve dnech 13. a 14. dubna 2023. Konkrétní termín jednotné zkoušky je dán pořadím škol na přihlášce. Tyto jednotné testy organizuje MŠMT ČR a jejich přípravou, centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Více informaci o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů se můžete dozvědět na internetových stránkách: 

Jednotná přijímací zkouška 2023

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to tak že 13. dubna 2023 bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí a 14. dubna 2023 na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. CENTRUM zašle výsledky na obě školy uvedené na přihlášce.  Pokud uchazeč podá pro školní rok 2023/2024 pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

28. března 2023 rozesíláme uchazečům písemně:

  • informace o průběhu přijímacího řízení
  • informace o počtu uchazečů, které budeme přijímat do zvoleného oboru vzdělání
  • kriteria pro přijetí ke studiu pro zvolený obor vzdělání
  • pozvánku k přijímacímu řízení, včetně požadavků (maturitní obory)
  • registrační číslo, pod nímž se dozví výsledek přijímacího řízení na webových stránkách naší školy a na úřední desce školy dne 24. dubna 2023 obor Kadeřník a dne  28. dubna 2023 obory vzdělání s maturitní zkouškou

Zápisový lístek musí přijatý uchazeč uplatnit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Náhradní termín pro uchazeče, který se pro vážné důvody (například nemoc doložená lékařským potvrzením) k jednotným testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva bude uznána je stanoven náhradní termín na 10. a 11. května 2023, a je dán pořadím konání jednotné zkoušky v řádném termínu.

Uchazeč, který skládá v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jednotný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:


Test z Českého jazyka a literatury

Didaktický test z českého jazyka obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Doba na řešení testu: 60 min. 
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODEČÍTAJÍ body.
Pomůcky k řešení testu v českém jazyce: modře či černě píšící propisovací tužka.


Test z Matematiky a její aplikace

Didaktický test z matematiky pro uchazeče obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Doba na řešení testu: 70 min.
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODČÍTAJÍ body.

Pomůcky k řešení testu v matematice: obyčejná tužka a rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.


Testová zadání k procvičování - CERMAT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT připravilo sady testů k procvičování a přípravě na jednotné přijímací zkoušky, které naleznete pod odkazem níže.

Testová zadání k procvičování - CERMAT


V Havířově, 24. ledna 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy