Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Na základě § 60, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky číslo 422/2023 Sb., v platném znění, vyhlašuje Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace prostřednictvím ředitele školy 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a do oboru středního vzdělání s výučním listem.

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, prostřednictvím ředitele školy stanovuje dle § 1 vyhlášky číslo 422/2023 Sb. počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Počet přijímaných uchazečů 

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 - 60 uchazečů

Sociální činnost-sociálně výchovná 75-41-M/0130 uchazečů

Kosmetické služby 69-41-L/0130 uchazečů

Kadeřník 69-51-H/01 - 58 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení

Pedagogické lyceum (ke stažení v PDF)

Sociální činnost-sociálně výchovná (ke stažení v PDF)

Kosmetické služby (ke stažení v PDF)

Kadeřník (ke stažení v PDF)

 

V Havířově, 26. ledna 2024
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel 

 

Informace k přijímacímu řízení

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Způsoby podání:
− elektronicky (přihlášení do informačního systému např. bankovní identitou nebo s využitím datové schránky)
− v podobě výpisu získaného z informačního systému (přihlášku vyplní v systému bez přihlášení, vytiskne výpis a doručí ho do školy)
− na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT, který s přílohami doručí do školy

Přihláška ke studiu (ke stažení v PDF)

K řádně vyplněné přihlášce je třeba dodat jako přílohu lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podklady pro lékaře pro jednotlivé obory

Pedagogické lyceum (ke stažení v PDF)

Sociální činnost- sociálně výchovná (ke stažení v PDF)

Kosmetické služby (ke stažení v PDF)

Kadeřník (ke stažení v PDF)

  • Je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo se specifickou poruchou učení, a má být toto znevýhodnění zohledněno u přijímacího řízení, musí být součástí přihlášky ke vzdělávání kromě rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění i posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. 
  • Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do českého jazyka (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).
    Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka  a literatury, pokud je součástí přijímací zkoušky.  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí jsou povinnou přílohou přihlášky.
  • Podle Opatření obecné povahy MSMT-26560/2023-1 se cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Dále má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Na obor vzdělání s výučním listem - Kadeřník budeme přijímat uchazeče pouze na základě výsledků předchozího vzdělávaní, tzn. bez přijímacích zkoušek dle kritérií uvedených u daného oboru.

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou budeme kromě výsledků předchozího vzdělávaní zohledňovat také výsledky jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, které uchazeči vykonají v rámci "jednotné přijímací zkoušky" v řádném termínu 12. a 15. dubna 2024, případně v náhradním termínu 29. a 30. dubna 2024. Tyto jednotné testy organizuje MŠMT ČR a jejich přípravou, centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Školní přijímací zkoušky se nekonají. 

Náhradní termín pro uchazeče, který se pro vážné důvody (například nemoc doložená lékařským potvrzením) k jednotným testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva bude uznána je stanoven na 29. a 30. dubna 2024, a je dán pořadím konání jednotné zkoušky v řádném termínu.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejní ředitel střední školy 15. května 2024   – v systému DIPSY, na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

 

Povinné přílohy jako součást přihlášky ke vzdělávání:

Přílohy ukládají uchazeči v systému DIPSY formou fotokopie, nebo skenu. U možnosti podání přihlášky na tiskopisu přiloží  kopie požadovaných dokumentů.

- Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

- Vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku ZŠ a první pololetí posledního ročníku ZŠ.
V případě že je klasifikace z příslušných ročníků na formuláři "Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání" ověřena školou (QR kód, razítko, podpis), nemusí být vysvědčení přiložena.

- Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dodají doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení 

- Uchazeči z Ukrajiny dokládají současně s přihláškou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, žádost o provedení zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, potvrzení, že jsou cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

- Cizinci, na které se vztahuje § 20 školského zákona dokládají současně s přihláškou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.  

Důležité odkazy:

Podání přihláškywww.prihlaskynastredni.cz

Informace Cermat: prijimacky.cermat.cz

Uchazeč, který skládá v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jednotný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:


Test z Českého jazyka a literatury

Didaktický test z českého jazyka obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Doba na řešení testu: 60 min. 
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODEČÍTAJÍ body.
Pomůcky k řešení testu v českém jazyce: modře či černě píšící propisovací tužka.


Test z Matematiky a její aplikace

Didaktický test z matematiky pro uchazeče obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Doba na řešení testu: 70 min.
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODČÍTAJÍ body.

Pomůcky k řešení testu v matematice: obyčejná tužka a rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.


Testová zadání k procvičování - CERMAT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT připravilo sady testů k procvičování a přípravě na jednotné přijímací zkoušky, které naleznete pod odkazem níže.

Testová zadání k procvičování - CERMAT


V Havířově, 26. ledna 2024
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy