STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR
střední vzdělání s maturitní zkouškou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Sociální činnost - sociálně výchovná (v PDF)

Učební plán platí od 1.9.2018 pro 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník viz Dodatek ŠVP

Tento studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálně výchovných zařízeních, institucích a organizacích zabezpečujících sociální činnost součástí výuky je odborná praxe.

Základní podmínky pro přijetí

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:
závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Absolvent studijního oboru Sociální činnost získá úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Je připraven pro výkon odborných činností, jejíchž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Dále je připraven pro  pedagogickou práci s lidmi v ústavech sociální péče a v jiných zařízeních a pro péči o děti do 3 let věku v denním režimu (jesle).

Absolvent studijního oboru se uplatní samostatně i v odborných týmech všude tam, kde lze využívat vytvořených předpokladů k sociální nebo výchovné činnosti. Získané teoretické i praktické poznatky o problémech jednotlivce, rodiny i dalších sociálních skupin mu umožní činnost nejen ve státních zařízeních sociální péče pro děti i dospělé, ale také v sdruženích a organizacích humanitárního charakteru, v preventivní poradenské i terapeutické péči a v  jeslích

Absolvent najde uplatnění buď jako výchovný pracovník v sociálních zařízeních, nebo jako technicko-administrativní pracovník v různých sociálních organizacích, odborech sociálního zabezpečení a péče, případně může studovat na vysoké škole.

Slezská Diakonie

UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník4. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 4 333
2.  Cizí jazyk 3/3 3/33/33/3
3.  Konverzace v cizím jazyce - -1/11/1
4.  Základy společenských věd 1 111
5.  Dějepis 2 1--
6.  Fyzika 2 ---
7.  Chemie 2 ---
8.  Biologie a ekologie 2 1--
9.  Matematika 3 333
10.  Tělesná výchova 2 222
11.  Informační a komunikační technologie 2/2 2/21/11/1
12.  Písemná a elektronická komunikace 1/1 1/1--
13.  Ekonomika 1 11-
Odborné předměty
14.  Sociální politika 2 1--
15.  Sociální služby - 121
16.  Pečovatelství a odborná asistence 2 2/12/12/1
17.  Gerontologie - 11-
18.  Pedagogika 2 112
19.  Osobnostní a sociální výchova - 2/22/2-
20.  Hudební výchova - 1--
21.  Hudební výchova s metodikou - -2/12/1
22.  Výtvarná výchova 2 ---
23.  Výtvarná výchova s metodikou - -22
24.  Zdravotní tělesná výchova - -2/12/1
25.  Praxe - --6
26.  Psychologie 2 222

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.