STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

V souladu s § 6 odst. 4) vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, s t a n o v u j i tato pravidla pro konání komisionálních zkoušek:

1. zkušební komise je tříčlenná. Předseda komise je třídní učitel žáka. Dalšími členy zkušební komise jsou zkoušející učitel (vyučující daného předmětu) a přísedící učitel (učitel s odbornou kvalifikací pro příslušný zkoušený předmět);

2. opravné komisionální zkoušky se budou pro školní rok 2017/2018 konat v termínech 27.8. – 31.8.2018;

3. opravnou komisionální zkoušku může žák konat nejvýše jednu v jednom dni;

4. v případě, že se žák ze závažných důvodů nemůže komisionální zkoušky zúčastnit je povinen se do tří dnů písemně omluvit předsedovi zkušební komise. Je-li žák nezletilý, omlouvá ho zákonný zástupce. V případě, že omluva bude uznána, bude žákovi stanoven náhradní termín komisionální zkoušky na září 2018. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Nebude-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl;

5. o konkrétních termínech komisionálních zkoušek budou žáci vyrozuměni písemným oznámením, které je součástí vysvědčení za 2. pololetí školního roku;

6. o průběhu komisionální zkoušky se vede písemný záznam;

7. výsledek komisionální zkoušky bude žákovi oznámen ihned po jejím vykonání předsedou zkušební komise, zákonní zástupci nezletilých žáků budou s výsledkem komisionální zkoušky seznámeni hodnocením na vysvědčení nezletilého žáka;

8. v den vykonání poslední komisionální zkoušky bude žákovi vydáno vysvědčení za 2. pololetí školního roku;

9. na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka může zástupce statutárního orgánu stanovit termín konání komisionální zkoušky v červnu 2018.

V Havířově, 18.6.2018
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz