Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY, DOKLASIFIKACE, MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY, DOKLASIFIKACE, MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

V souladu s § 6 odst. 4) vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, s t a n o v u j i tato pravidla pro konání komisionálních zkoušek:

1. Zkušební komise je tříčlenná. Předseda komise je třídní učitel žáka. Dalšími členy zkušební komise jsou zkoušející učitel (vyučující daného předmětu) a přísedící učitel (učitel s odbornou kvalifikací pro příslušný zkoušený předmět).

2. Opravné komisionální zkoušky se budou pro školní rok 2023/2024 konat v termínech 26.8. – 29.8.2024.

3. Opravnou komisionální zkoušku může žák konat nejvýše jednu v jednom dni.

4. V případě, že se žák ze závažných důvodů nemůže komisionální zkoušky zúčastnit je povinen se do tří dnů písemně omluvit předsedovi zkušební komise. Je-li žák nezletilý, omlouvá ho zákonný zástupce. V případě, že omluva bude uznána, bude žákovi stanoven náhradní termín komisionální zkoušky na září 2024. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Nebude-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

5. O konkrétních termínech komisionálních zkoušek budou žáci vyrozuměni písemným oznámením, které je součástí vysvědčení za 2. pololetí školního roku.

6. O průběhu komisionální zkoušky se vede písemný záznam.

7. Výsledek komisionální zkoušky bude žákovi oznámen ihned po jejím vykonání předsedou zkušební komise, zákonní zástupci nezletilých žáků budou s výsledkem komisionální zkoušky seznámeni hodnocením na vysvědčení nezletilého žáka.

8. V den vykonání poslední komisionální zkoušky bude žákovi vydáno nové vysvědčení za 2. pololetí školního roku.

DOKLASIFIKACE

1. Doklasifikace za 2. pololetí – žák bude doklasifikován nejdříve po termínu vydání vysvědčení pro danou třídu, za přítomnosti zkoušejícího a třídního učitele. O konkrétních termínech doklasifikace budou žáci vyrozuměni písemným oznámením, které je součástí vysvědčení za 2. pololetí školního roku.

2. Doklasifikace se budou pro školní rok 2023/2024 konat v termínech 26.8. – 28.8.2024.

3. Nestihne-li se žák ze závažných důvodů ve stanoveném termínu doklasifikovat, požádá písemně ředitele školy o prodloužení termínu doklasifikace.

4. Nedostaví-li se žák ke zkoušce k doplnění podkladů pro hodnocení bez omluvy, je z daného předmětu nehodnocen, celkové hodnocení – neprospěl. Nedostaví-li se žák ke zkoušce k doplnění podkladů pro hodnocení a do 3 dnů se řádně omluví a omluva mu bude uznána, stanoví mu ředitel školy náhradní termín.


MATURITNÍ ZKOUŠKY

Termíny podzimních Maturitních zkoušek jsou zveřejněny na webových stránkách školy v záložce Maturitní zkoušky 2024.


NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

V souladu s § 75, ods. 2 zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 5, ods. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovuji termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek takto:

ZZk náhradní termín - písemná 3. září 2024 v 7:30 hod. Kadeřnk - Střední škola Kapitána Jasioka, Havířov- Prostřední Suchá

ZZk náhradní a opravný termín - praktická 4. září 2024 v 6:30 hod. Kadeřník - Odloučené pracoviště, Elišky Krásnohorské

ZZk náhradní termín - ústní 5. září 2024 v 7:30 hod. Kadeřník - Střední škola Kapitána Jasioka, Havířov- Prostřední Suchá

V souladu s § 5, odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, jsou žáci povinní oznámit řediteli školy písemně, zda v daném termínu chtějí konat opravnou zkoušku. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. 

 

V Havířově, dne 25. 6.  2024
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy