STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

V souladu s § 6 odst. 4) vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, s t a n o v u j i tato pravidla pro konání komisionálních zkoušek:

1. zkušební komise je tříčlenná. Předseda komise je třídní učitel žáka. Dalšími členy zkušební komise jsou zkoušející učitel (vyučující daného předmětu) a přísedící učitel (učitel s odbornou kvalifikací pro příslušný zkoušený předmět);

2. opravné komisionální zkoušky se budou pro školní rok 2018/2019 konat v termínech 26.8. – 30.8.2019;

3. opravnou komisionální zkoušku může žák konat nejvýše jednu v jednom dni;

4. v případě, že se žák ze závažných důvodů nemůže komisionální zkoušky zúčastnit je povinen se do tří dnů písemně omluvit předsedovi zkušební komise. Je-li žák nezletilý, omlouvá ho zákonný zástupce. V případě, že omluva bude uznána, bude žákovi stanoven náhradní termín komisionální zkoušky na září 2019. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Nebude-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl;

5. o konkrétních termínech komisionálních zkoušek budou žáci vyrozuměni písemným oznámením, které je součástí vysvědčení za 2. pololetí školního roku;

6. o průběhu komisionální zkoušky se vede písemný záznam;

7. výsledek komisionální zkoušky bude žákovi oznámen ihned po jejím vykonání předsedou zkušební komise, zákonní zástupci nezletilých žáků budou s výsledkem komisionální zkoušky seznámeni hodnocením na vysvědčení nezletilého žáka;

8. v den vykonání poslední komisionální zkoušky bude žákovi vydáno nové vysvědčení za 2. pololetí školního roku;

9. na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka může zástupce statutárního orgánu stanovit termín konání komisionální zkoušky v červnu 2019.

V Havířově, 24.6.2019
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem