Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Projekty > Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace získala v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko investiční projekt „Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy“.

Cílem projektu byla modernizace vybavení školy pořízením multimediální techniky odpovídající vybavení pro moderní výuku výchovných předmětů a zkvalitnění podmínek tělesné výchovy technickým zhodnocením podlahy tělocvičny. Tím došlo k rozšíření a zkvalitnění výukových metod především pro dramatickou a tělesnou výchovu. Multimediální techniku v učebně dramatické výchovy využívají především žáci oboru Pedagogické lyceum a Výchovná a humanitární činnost, multimediální techniku sportovní výchovy využívají všichni studenti organizace. Modernizace výukového zařízení bude mít pozitivní vliv na přípravu žáků pro budoucí povolání, na získávání vědomostí a dovednosti potřebných pro zdravý životní styl i na posílení role komunitní školy v Havířově-Prostřední Suché. Spojením modernizace výuky dramatické a tělesné výchovy se poskytly možnosti výuky i jiným školám v regionu především formou divadelních představení a sportovních soutěží.

Využití techniky v rámci předmětu dramatická výchova

Školní fitcentrum

Celkové výdaje projektu představují částku 2.585 tis. Kč. Z toho 88 % je financováno z rozpočtu Regionálního programu. Rozdíl hradí Střední škola z vlastních finančních zdrojů.Průběh projektu:

 1. Na poradě vedení Střední školy v Havířově-Prostřední Suché dne 1.9.2009 bylo rozhodnuto o nutnosti modernizace výuky dramatické výchovy a výuky tělesné výchovy. Bylo rozhodnuto o zpracování projektu v rámci výzvy ROP – modernizace výuky. Dne 8.9.2009 jmenoval ředitel školy realizační tým projektu v pětičlenném složení a svolal první schůzku týmu. Realizační tým projektu si rozdělil úkoly pro zpracování projektu, určil odpovědnost za jednotlivé aktivity a zahájil práce na zpracování projektu.

 2. Předběžné jednání s možnými dodavateli o cenových relacích. Bylo zahájeno dne 10.9.2010 ihned po jmenování týmu. V průběhu měsíce září 2009 byly osloveny 3 firmy s požadavkem o dodání nabídky na rekonstrukci tělocvičny školy. Obdrželi jsme dvě nabídky. Po konzultaci byla pro zpracování v projektu vybrána cenově výhodnější nabídka – vlysová podlaha. Vybavení tělocvičny a vybavení učebny dramatické výchovy – ceny jednotlivých učebních pomůcek a předmětů byly zjištěny na internetu.

 3. Byly zpracovány materiály pro jednání Rady kraje o schválení záměru podat tento projekt a o schválení předpokladu úvěrového financování. Materiál byl zpracován, Rada kraje vyjádřila souhlas s předložením investičního projektu s názvem „Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy“ dne 7.10.2009.

 4. Bylo provedeno výběrového řízení na poskytnutí úvěru – bylo naplánováno na období březen-květen 2010 – po schválení projektu a provedeno po doručení oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. Podpis smlouvy s poskytovatelem úvěru – Česká spořitelna, a.s. byl však pozastaven až do doby uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – tj. v září 2010. Rovněž bylo provedeno výběrové řízení na rekonstrukci podlahy tělocvičny školy a na vybavení výuky dramatické a tělesné výchovy. Veřejná zakázka na rekonstrukci tělocvičny školy a na vybavení tělocvičny školními pomůckami fitness a lavičkami byla uzavřena hned v prvním kole. Na vybavení výuky dramatické a tělesné výchovy bylo vyhlášené II. kolo, následně III. kolo. Až IV. kolem bylo výběrové řízení uzavřeno a ukončeno.

 5. Bylo zajištěno úvěrového financování – tato aktivita byla ukončena podepsáním smlouvy o poskytnutí úvěru.

 6. Po schválení průběhu zadávacího řízení na rekonstrukci tělocvičny byla dne 12.7.2010 podepsána Smlouva o dílo, tím byla zahájena fyzická realizace projektu. Ke zdárnému průběhu projektu uzavřela organizace smlouvu na technický dozor rekonstrukce podlahy. Rekonstrukce tělocvičny byla ukončena dne 13.8.2010 předáním díla. Rovněž bylo provedeno vybavení tělocvičny školními pomůckami fitness a lavičkami. Po ukončení IV.kola výběrového řízení a schválení Regionální radou proběhlo vybavení učebny dramatické výchovy kamerami, osvětlovací a ozvučovací technikou a obě učebny jsou vybavení multimediální technikou – IT a AV.

 7. Ke dni 15.10.2010 byla podána 1.monitorovací zpráva, bylo provedeno profinancování vynaložených finančních prostředků na rekonstrukci tělocvičny a její vybavení.

 8. Mobilní jeviště – bylo přemístěno vlastními silami – tj. údržbářem a školníkem Střední školy z jídelny školy do tělocvičny – jeviště se přemísťuje do tělocvičny podle potřeby.

 9. Byla pořízena multimediální techniky pro výuku dramatické a tělesné výchovy – termín byl posunut z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy (až po schválení výběrového řízení Regionální radou).

 10. Odbornými pracovníky projektu byly zpracovány podpůrné výukové programy – celé znění programů je součástí těchto webových stránek a slouží žákům k výuce. Moderní výuka pomocí moderních učebních pomůcek je součástí školních vzdělávacích programů.V tělesné výchově se moderní forma výuky uplatňuje ve všech učebních i studijních oborech školy, v dramatické výchově se uplatňuje především v oboru Pedagogické lyceum a Výchovná a humanitární činnost.

 11. Byla provedena kontrola a publicita projektu – bylo provedeno podle harmonogramu

 12. V současné době probíhá v prostorách tělocvičny i v prostorách dramatické učebny moderní výuka na požadované úrovni technického vývoje.

 13. V rámci udržitelnosti projektu bylo už na den 6.12.2010 plánováno divadelní představení pro žáky Základní školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově-Prostřední Suché. Představení bylo uskutečněno v nové tělocvičně školy za využití všech moderních vyučovacích pomůcek z učebny dramatické výchovy, mělo obrovský ohlas především pro žáky nižších ročníků v oblasti připravených her, pro žáky vyšších ročníků bylo připraveno divadelní představení v učebně dramatické výchovy.

 14. Ukončením projektu je podání závěrečné monitorovací zprávy ke dni 31.1.2010.Publicita projektu:

 1. Inzerce – Dne 4.prosince 2010 byl vydán v deníku Mladá fronta DNES inzerát s propagací projektu, s příslušnými logy Evropské unie a Regionální rady a informací o průběhu projektu a jeho výsledcích. Dne 9.prosince 2010 byl zveřejněn inzerát v časopise Zikado Havířov, který se doručuje do všech domácnosti města Havířov s článkem o základních údajích o projektu, jeho cílech a výdajích financovaných z rozpočtu Regionálního programu. Kopie obou inzerátu jsou přílohou této monitorovací zprávy.

 2. Oznámení na specifických stránkách – na stránkách školy www.stredniskola-sucha.cz jsou vytvořeny specifické stránky projektu – kliknutím na záložku „Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy“ se otevřou stránky, kde je uveden průběh projektu, příslušná loga a nové výukové programy.

 3. Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech V prostorách chodby před tělocvičnou školy je umístěna nástěnka ve vitríně, na které je dokumentován průběh projektu. Jsou na ni umístěny veškeré odkazy poskytovatele dotace, včetně znaku Evropské unie a loga Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Žáci a zaměstnanci školy jsou prostřednictvím nástěnky informování o průběhu projektu. Informace o průběhu projektu probíhají i v školní televizi ve vestibulu školy.

 4. Pamětní deska – byly zhotoveny v počtu 2 ks, jeden kus byl umístěn v tělocvičně školy, druhý v učebně dramatické výchovy. Na obou je uveden název projektu a text: - Financováno z prostředku EU.

 5. Jiné formy zajištění publicity projektu – v Havířovsku byl dne 18.1.2011 publikován článek „Střední škola se může radovat z tělocvičny“, kde byl uveden název projektu, název programu a stručný popis projektu. Škola vlastními prostředky vytiskla letáčky projektu, které budou prezentovány na všech akcích školy v tomto roce, tj. na burze povolání, na akci MISS RENETA 2011 i na K-MODE 2011.
 6. 6. prosince 2010 škola připravila divadelní představení pro žáky Základní školy na ul. Kapitána Jasioka v Havířově-Prostřední Suché a pomocí moderní audiovizuální techniky prezentovala projekt v nově zrekonstruované tělocvičně školy. Uvedená akce bude probíhat každoročně v rámci udržitelnosti projektu.

UDRŽITELNOST PROJEKTU:

Poslední vyučovací den roku 2011, tedy 22. prosince, byl na Střední škole, Havířov - Prostřední Suchá, p. o., věnován nejen zpívání koled a konání třídních besídek, jak se v tuto dobu každoročně děje. K této tradici letos přibyla jedna novinka: učitelé hudební, dramatické a tělesné výchovy a jejich žáci (oboru pedagogické lyceum) připravili předvánoční program pro děti z Mateřské školy Havířov - Prostřední Suchá, U Topolů 3/688, p. o. Krátce po osmé ráno za zpěvu koled středoškoláci vítali bezmála třicet dětí a jejich tři paní učitelky. Po přesunu do učebny dramatické výchovy předškoláky čekaly hry, zpěv a kreslení. Program vrcholil v tělocvičně, kde se děti (za aktivní spolupráce a za pomoci studentů) mohli věnovat především pohybovým hrám s využitím rozličného tělocvičného nářadí. Nechyběly ani drobné sladké pozornosti a výtvarně zpracované dárky - vánoční hvězdy, za něž dík patří školním výtvarníkům.  Pro studenty (zvláště oboru pedagogické lyceum a výchovná a humanitární činnost) jsou obdobné akce přínosem, protože žáci se při nich střetávají s potenciální cílovou skupinou, na niž se v budoucnu mohou profesně specializovat.

Organizace počítá s udržitelnosti projektu v délce pět let po ukončení projektu. Děkujeme Evropskému fondu pro regionální rozvoj za poskytnutí finančních prostředků k uskutečnění projektu a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko za dobrou spolupráci při realizaci projektu.

Udržitelnost projektu v rámci tělesné výchovy pro rok 2012

V rámci udržitelnosti projektu probíhá v prostorách tělocvičny i v prostorách školního fitcentra moderní výuka na požadované úrovni technického vývoje. V období řádné výuky všichni žáci školy v hodinách povinné tělesné výchovy a zdravotní tělesné výchovy plně využívají výhod odpružené palubovky, vybavení školního fitcentra a multimediálního zázemí plynoucích z projektu Moderní trendy ve výuce tělesné a dramatické výchovy.

Další využití je realizováno nárazově, při pořádání akcí a soutěží PK TV:

-          Valentýnská laťka 02/2012 (cca 50 žáků naší školy)

-          Okresní kolo v sálové kopané dívek, 03/2012 (5 středních škol, cca 60 žákyň)

-          Finále divize F Středoškolské futsalové ligy, 03/2012 (3 střední školy, cca 40 žákyň)

-          Tradiční utkání Kantorů proti Maturantům, 04/2012 (cca 200 žáků naši školy)

-          Městské kolo ve volejbale dívek, 12/2012 (4 střední školy, cca 50 žáků)

-          Městské kolo v sálové kopané dívek, 12/2012 (5 středních škol, cca 60 žákyň)

-          Sportovní den školy, 12/2012 (cca 150 naši žáků školy)

-          Zpívání a sportování pod vánočným stromečkem 12/2012 (společná akce tělesné a dramatické výchovy)

-          v zájmových sportovních kroužcích (8 hodin týdně, cca 60 žáků)

-          DFC Havířov – oddíl ženské kopané (2 hodiny týdně, cca 20 fotbalistek) 

-          Sportování ve svém volném čase žáků a zaměstnanců školy v tělocvičně a školním fitcentru (10 hodin týdně)

Multimediální technika slouží hlavně k obrazové a zvukové podpoře výše uvedených aktivit. Kamery slouží k dokumentaci jednotlivých akcí a notebooky k úpravě a editaci pořízených záznamů těchto akcí. Získaný materiál je publikován a zveřejňován na webových stránkách školy, v regionální televizi (POLAR) a regionálním tisku.

Zpívání a sportování pod vánočním stromečkem

Již tradičně poslední vyučovací den roku, tentokrát roku 2012, byl na naší škole věnován nejen zpívání koled a konání třídních besídek, jak se v tuto dobu každoročně děje. K této tradici již loni přibyla jedna novinka: učitelé hudební, dramatické a tělesné výchovy a jejich žáci (oboru pedagogické lyceum) připravili předvánoční program pro děti z Mateřské školy Havířov - Prostřední Suchá, U Topolů 3/688. Ráno za zpěvu koled naši žáci přivítali zvědavé dětí a jejich paní učitelku ze jmenované mateřské školy a společně si zazpívali a některé děti i zatančili pod vánočním stromečkem. Pak se všichni přesunuli do tělocvičny. Tečkou za společným loučením s kalendářním rokem 2012 bylo společné fotografování. Druhý ročník předvánočního programu skončil, a již teď se těším na další společné akce.

VYUŽITÍ TĚLOCVIČNY A FITCENTRA ŠKOLY V RÁMCI
UDRŽITELNOSTI PROJEKTU MODERNÍ TRENDY V LETECH 2013 - 2014

DOPOLEDNE V OBDOBÍ ŘÁDNÉ VÝUKY:

Všichni žáci školy v hodinách povinné tělesné výchovy a zdravotní tělesné výchovy plně využívají výhod odpružené palubovky, vybavení školního fitcentra a multimediálního zázemí plynoucích z projektu Moderní trendy ve výuce tělesné a dramatické výchovy.


Využití je realizováno pravidelně:

- v hodinách povinné tělesné výchovy (39 hodin týdně, cca 600 žáků)

- v hodinách zdravotní tělesné výchovy (6 hodin týdně, cca 60 žáků)


Využití je realizováno nárazově, při pořádání akcí a soutěží PK TV:

- Valentýnská laťka, 02/2013 (cca 100 žáků naší školy

- Poslední zvonění, utkání proti maturantům, 04/2013 (cca 300 žáků naši školy)

- Městské kolo v sálové kopané dívek, 11/2013 (5 středních škol, cca 60 žáků)

- Regionální kolo Středoškolské futsalové ligy dívek, 11/2012 (5 středních škol Moravskoslezského kraje, cca 60 žáků)

- Městské kolo ve volejbale dívek, 12/2013 (4 střední školy, cca 50 žáků)

- Sportovní den školy, 12/2013 (cca 300 žáků naší školy)

- Městské kolo ve veslování na trenažéru, 01/2014 (5 středních škol, cca 70 žáků)

- Valentýnská laťka, 02/2014 (cca 100 žáků naší školy)

- Poslední zvonění, utkání proti maturantům, 04/2014 (cca 300 žáků naši školy)


VYUŽÍVÁNÍ SPORTOVIŠŤ V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

- v zájmových sportovních kroužcích (10 hodin týdně, cca 80 žáků)

- DFC Havířov – oddíl ženské kopané (2 hodiny týdně, cca 20 fotbalistek)

- Sportování zaměstnanců školy (10 hodin týdně)


Multimediální technika slouží hlavně k obrazové a zvukové podpoře výše uvedených aktivit. Kamery slouží k dokumentaci jednotlivých akcí a notebooky k úpravě a editaci pořízených záznamů těchto akcí. Získaný materiál je publikován a zveřejňován na webových stránkách školy, v regionální televizi (POLAR) a regionálním tisku.

ZA PK VZ a ZEM, DNE 20. 5. 2014, Mgr. Karel Koyš - předseda PK VZ a ZEM

MK ve veslování na trenažéru 2013-2014 PROPOZICE

MK ve veslování dívek 2013-2014 VÝSLEDKY

Další uskutečněné projekty

Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024

Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015

Comenius 2012 - 2014

Leonardo da Vinci 2014 Finsko

EU peníze středním školám

Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO

Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově

Moderní učitel

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO

PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007

PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006

PROJEKT LEONARDO 2005

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy