Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Využití techniky v rámci předmětu dramatická výchova

Využití techniky v rámci předmětu dramatická výchova

Technika pořízená z grantu, tedy světla s příslušenstvím, zvuková technika, kamery s příslušenstvím, počítače se střižnami, plazmová televize s DVD přehrávačem obecně řečeno mají sloužit:

 1. ke zkvalitnění praktické a teoretické výuky dramatické výchovy na pedagogickém lyceu, ve specializaci dramatická výchova
 2. k realizaci mezioborových projektů (např. s předmětem tělesná, hudební a výtvarná výchova, případně literatura)
 3. k realizaci kulturních akcí (divadelní představení, komponované kulturní pořady aj.), ať už pro školní publikum, anebo pro jiné školy (např. MŠ a ZŠ v Havířově – Prostřední Suché aj.)
 4. k archivaci uskutečněných divadelních projektů, školních filmů a akcí a k jejich prezentaci na webových stránkách školy, které jsou uzpůsobeny k ukládání a spouštění videosouborů.


1. ročník pedagogického lycea, předmět dramatická výchova

V tomto ročníku je do výuky průběžně začleňována práce s osvětlením a také s audio technikou především při přípravě dramatických etud a divadelních inscenací. Protože škola disponuje jevištěm s oponou, je počítáno s tím, že většina inscenací bude prezentována jednak školnímu, jednak mimoškolnímu publiku (dětem z MŠ a ZŠ) v učebně dramatické výchovy právě s využitím této techniky.

Protože se světly je možno volně manipulovat, počítá se s hraním také v jiných prostorech.

Z představení budou pořizovány videozáznamy, ty budou sestříhány a upraveny jednak pro to:

 • aby žáci dostali zpětnou vazbu „okem“ kamery, řekněme z pozice blízké divákovi. To umožňuje na inscenaci případně dále pracovat a upravovat ji;
 • aby se potenciálně mohly umístit na školní web;
 • aby mohly být poskytnuty pro mimoškolní účastníky některých projektů (např. Barevný den, projekt pro ZŠ Kpt. Jasioka v Havířově – Prostřední Suché v prosinci 2010).

Plazmová televize a DVD přehrávač slouží jako didaktická pomůcka jednak pro promítání pořízeného a zpracovaného záznamu, jednak pro prezentaci videozáznamů doplňujících teoretickou výuku dramatické výchovy.


2. ročník pedagogického lycea, předmět dramatická výchova

Ve druhém ročníku platí totéž, co v prvním, avšak s technikou je pracováno daleko systematičtěji.
Žáci pod vedením učitele vytvářejí kratší etudy (např. v žánru grotesky aj.), v nichž se počítá se základními filmovými prostředky, jako jsou střih, detail, polocelek, celek, zoom. V rámci přípravy na natáčení etudy se učí vystupovat před kamerou, fázovat práci na jednotlivé záběry. Při střihové práci se učí např. tomu, jak má vypadat kamerový záběr, co je to osa, a seznamují se s tím, co je to kompozice.

Díky videotechnice tak vytvářejí krátké filmy, které prezentují v rámci ročníku, ale které mohou prezentovat i mimo školu, případně na školním webu v sekci školní televize.

Během teoretické výuky je využívána audio a videotechnika také pro to, aby se žáci seznámili:

 • s video prací jiných ročníků a pracovních skupin a také žáků z jiných středních pedagogických škol (Naše škola sleduje činnost jiných pedagogických lyceí a středních pedagogických škol a je s nimi v kontaktu, např. s Pedagogickým lyceem ve Střední pedagogické škole Beroun. V rámci hodin dramatické výchovy jsou prezentovány filmové snímky právě berounského lycea.);
 • se základy práce s mluveným slovem (např. při dramatizaci části rozhlasové hry v bloku zvaném Rozhlasové umění);
 • s divadelními osobnostmi (herci, režiséry) prostřednictvím video ukázek z různých pořadů a divadelních představení.

Videotechnika může, ale nemusí být využita také při didaktických výstupech žáků jako prostředek zpětné vazby.


3. ročník pedagogického lycea, předmět dramatická výchova

Ve výuce ve třetím ročníku platí totéž, co bylo řečeno v ročníku předchozím, ale s dalším rozvinutím.
Videotechnika slouží jako pomůcka při realizaci určitých částí projektu spojujícího dramatickou a mediální výchovu (např. projekt s pracovním názvem Mediální „hvězda“).

V bloku Sociální komunikace je technika určena k prezentaci filmového výukového materiálu jako doplněk teoretické i praktické výuky. Technika dále umožňuje, aby si studenti prakticky vyzkoušeli, co obnáší filmový dabing (v rámci učiva o verbální komunikaci). Učitel může, ale nemusí využít techniky např. při přípravě řečnických projevů studentů jako prostředek k získání zpětné vazby.

V rámci bloku Dramatizace studenti pracují také na tvorbě divadelní inscenace, případně kratšího studentského filmu, což s sebou nese další využití světel, kamer a počítačů se střižnami.

Technika je využívána také jako podpůrný materiál při výuce v bloku Divadelní improvizace (k prezentaci divadelně improvizačních představení).


4. ročník pedagogického lycea, předmět dramatická výchova

Tento ročník má oproti předchozím třem svá specifika. Jde o ročník maturitní, což v praxi znamená, že studenti pracují na téměř celoročním projektu ukončeném prezentací výsledků skupinové práce chápanou jako praktická maturitní zkouška.

Studenti pracují na jednom ze tří možných projektů:

 1. Příprava divadelní inscenace a realizace divadelního představení
 2. Tvorba studentského filmu a jeho prezentace
 3. Příprava a realizace studentského didaktického výstupu

Ad1/ V rámci tohoto projektu je cíleně pracováno zejména s osvětlovací technikou. Po vzniku inscenace je pořízen videozáznam představení, který je archivován a který může být použit ve výuce nižších ročníků (jako ukázka, jak může vypadat maturitní projekt). Záznam může být zveřejněn na webových stránkách školy. Záznam může sloužit také jako inspirativní materiál pro kolegy v oboru z jiných škol:
- např. při celostátních setkáních učitelů dramatické výchovy ze středních pedagogických škol a pedagogických lyceí. (Poslední proběhlo v roce 2010 v Čáslavi.)
- nebo jako propagační materiál činnosti školy/ oboru.

Ad 2/ S veškerou technikou pořízenou díky grantu se pracuje ve všech etapách tvorby filmu vyjma fáze hledání tématu, psaní scénáře, přípravy pomůcek, rekvizit aj. Avšak i to nemusí být úplně pravda. Z této fáze mohou být pořizovány záznamy pro tzv. film o filmu. S tím máme zkušenosti z natáčení dvou filmů k praktické maturitě před dvěma lety.

Studenti se seznamují s veškerými činnostmi a profesemi nezbytnými pro vznik filmu. S ohledem na využití techniky ve zkratce uvedu např. tvorbu režijní knihy (promýšlení filmových záběrů), práci před (hereckou práci) a za kamerou (filmařskou práci) a práci ve střižně (střih filmu).

Natáčením studentského maturitního filmu jsme měli možnost projít naposledy ve školním roce 2008/ 2009. Z tohoto období se dochovaly dva filmy – Proces (hraný film) a Tajemství milosrdné lži (paradokument). Jejich součástí je také film o filmu, v nichž se lze něco dozvědět o natáčení snímků i o zkušenostech studentů z natáčení. Oba filmuje možné si promítnout na webových stránkách školy. S oběma filmy jsme se zúčastnili 3. ročníku festivalu Ostrava Picture v Ostravě v roce 2009.

Ad 3/ Při konkrétní realizaci studentských didaktických výstupů může být použita videotechnika jako materiál jednak pro reflexi činnosti žáků, jednak jako výukový materiál pro žáky nižších ročníků.


Další možné využití videotechniky techniky:

 • Při předem neplánovaných projektech.
 • Při zpracovávání studentských ročníkových prací ve třetím ročníku studia. Ve školním roce 2009/ 2010 došlo ke spolupráci studentky a učitele dramatické výchovy při tvorbě loutkové divadelní inscenace. Tato inscenace je znovu premiérována, tentokrát s využitím osvětlovací techniky a s pořízením videozáznamu.
 • V průběhu školních akcí organizovaných dalšími kolegy, případně akcí celoškolních (Barevný den aj.).
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy