Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality

Aktuality

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11-20 z 1.055)

Zahraniční stáž pro kosmetičky a kadeřníky - Španělsko

14.9.2020

Blíží se další stáž, tentokrát ve Španělsku. Bude určená pro celkem 6 žáků4 kadeřníky a 2 kosmetičky. Celá stáž se má konat v termínu září - říjen 2021 ve španělském městě Gijón

Žáci budou vybraní ze všech ročníků. O účasti rozhodne jejich aktivita na odborném výcviku, doporučení vyučujících, zájem o obor, účast na soutěžích a jednání s klienty, kde je zapotřebí příjemné vystupování, nápaditost a samostatnost. Důležitým kritériem je i prospěch, aby byli žáci schopni po návratu dohnat učivo.

Co budou na stáži dělat?

Zapojí se do práce v salonech školy, do přípravy na soutěže i do závěrečné přehlídky žákovských prací. Naučí se také nové metody a postupy, poznají zákulisí organizace módní akce a seznámí se s novými trendy.

A teď to hlavní – Jak se na stáž dostanu?

Účastníci budou vybráni na základě písemného zkoušení ze znalosti cizího jazyka a na základě pohovorů, které proběhnou jak v mateřském, tak i v cizím jazyce. Zájemci odevzdají portfolio svých prací a zašlou motivační dopis, kde popíšou své předpoklady a plány do budoucna. Motivační dopis zasílejte na svarcova@stredniskola-sucha.cz 

Důležité jsou také sociální předpoklady – žák musí být schopen zodpovědného života v zahraničí, musí být přátelský, průbojný, komunikativní, kreativní, bezkonfliktní a trpělivý, jelikož bude pracovat s různými klienty v salonech.

Konkurz proběhne v březnu 2021.

Všichni žáci, kteří se zúčastní konkurzu, budou omluveni z vyučování i z praxe!!!

Konkurz na dlouhodobou stáž do Portugalska

14.9.2020

V DOBĚ, KDY BUDE UMOŽNĚNA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH se v knihovně školy uskuteční KONKURZ NA DLOUHODOBOU STÁŽ DO PORTUGALSKA v rámci projektu Erasmus+.

Jedná se o výjimečnou šanci strávit v Portugalsku celé 3 měsíce. Máte-li možnost, určitě neváhejte a konkurz nepropásněte. Tato stáž je určena výhradně pro žáky oboru Pedagogické lyceum, z nichž budou vybraní 2 nejlepší zájemci.

A jaké jsou podmínky?

Termín stáže: konec dubna - červenec 2021, tj. 3 měsíce

Upozornění na povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol

9.9.2020

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí v učebnách, laboratoři nebo tělocvičně. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučuji v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejména udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Výše uvedené skutečnosti platí i pro rodiče žáků prvních ročníků, kteří přijdou na třídní schůzky a zákonné zástupce nezletilých žáků, kteří se dostaví k volbám do školské rady.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Školení Primavera

8.9.2020

V pátek 4. 9. 2020 se konalo na našem odloučeném pracovišti školení firmy Primavera, kterého se zúčastnili žáci tříd K2.A a P3.A. Technoložka žáky proškolila v oblasti barvení vlasů, stříhání a foukané dámských vlasů. Školení bylo přínosné pro žáky i pracovníky UOV.

Další fotografie

Zahájení nového školního roku

26.8.2020

Milí žáci,
v úterý 1. září začíná nový školní rok. Pro naši školu to letos bude už šedesátý. Těšíme se, že vás po delší době zase uvidíme, a věříme, že letošní školní rok bude lepší než ten, který právě končí. Doufáme, že vy, kteří k nám přijdete poprvé, budete se svou volbou spokojeni a prožijete s novými kamarády a učiteli na své „střední“ krásná studentská léta.

Informace o nástupu do školy a třídních schůzkách pro rodiče žáků prvního ročníku najdete v Kalendáři

Informace o volbách do školské rady najdete v menu Školská rada

Hezký zbytek prázdnin
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Krásné prázdniny

1.7.2020

Přejeme všem žákům, absolventům i uchazečům a jejich rodinám krásné prázdniny :-)

Poděkování žákům za pomoc v době koronaviru

30.6.2020

Na naší škole studují mladí lidé, na které můžeme být právem hrdi. Mezi ně patří i někteří žáci 3. ročníku oboru sociální činnost, kteří v době nouzového stavu nejenže svědomitě plnili své studijní povinnosti, ale zároveň věnovali svůj volný čas seniorům v zařízeních sociálních služeb.

Za všechny hovoří děkovný dopis pana náměstka hejtmana MS kraje adresovaný studentce Sabině Pavlíkové.

Informace pro uchazeče a jejich rodiče

16.6.2020

Milí uchazeči, vážení rodiče,

Výsledky přijímacího řízení na obory vzdělání s maturitní zkouškou zveřejníme dnes v 10:00 h.

Všem přijatým uchazečům gratuluji a připomínám, že zápisové lístky musíte odevzdat do úterý 23. června.

Zákonným zástupcům nezletilých uchazečů a zletilým uchazečům odešleme zítra do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Přestože se letos proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat, existuje možnost nového přijetí pro ty z vás, kteří o toto požádají. Žádost o možnost nového přijetí bude přiložena v rozhodnutí a musí být doručena do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Tyto žádosti začneme vyřizovat po 23. červnu.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Informace pro žáky nižších ročníků

27.5.2020

Odborný výcvik kadeřníků a kosmetiček na odloučeném pracovišti a prodavačů na autosalónech zahajujeme od 1. 6.2020.

Rozpis odborného výcviku obdržíte přes systém bakalář, emailem od třídního učitele v pátek 29. 5. 2020.

Konzultace pro všechny obory,  které budou probíhat ve škole zahajujeme od 9. 6. 2020. Konzultace budou zahájeny a ukončeny třídnickou hodinou. Předmětem konzultací bude zejména uzavírání klasifikace za druhé pololetí.

Rozpis konzultací obdržíte přes systém bakalář, emailem od třídního učitele v pátek 5. 6. 2020.

Žáci, kteří dosud nemají uzavřenou klasifikaci za 1. pololetí mohou být pozváni k dozkoušení v době od 1. 6. do 18. 6. 2020 vyučujícím daného předmětu.

Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno 30. 6. 2020.

Odborného výcviku, konzultací, zkoušek a vydání vysvědčení se mohou zúčastňovat žáci nižších ročníků, kteří přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení – nezletilým žákům musí toto čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce. Zletilý žák může toto prohlášení podepsat před zahájením odborného výcviku, konzultací nebo zkoušky k doplnění klasifikace za 1. pololetí (budou k vám k dispozici vytištěné).

Čestné prohlášení si můžete vytisknout ZDE.

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Když se budete rozhodovat, zda této možnosti využijete, pečlivě si toto čestné prohlášení přečtěte – jsou tam uvedené rizikové faktory (do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v čestném prohlášení, popř. některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), které brání vaší osobní účasti na odborném výcviku, konzultacích a zkouškách.

POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA NEBO ZLETILÝ ŽÁK TOTO PROHLÁŠENÍ NEPODEPÍŠE, NEBUDE ŽÁKOVI OSOBNÍ ÚČAST VE ŠKOLE UMOŽNĚNA. KONZULTACE PAK BUDOU PROBÍHAT DÁLKOVOU FORMOU.

Konzultace budou probíhat v patnáctičlenných skupinách – rozděleni jste podle toho, jak chodíte do angličtiny. Budete mít přidělenu učebnu, ve které se budou střídat jednotliví vyučující (podrobnosti uvidíte v rozpise).

Učebny budou vybaveny dávkovačem mýdla, dezinfekce a papírovými ubrousky. Škola je vydezinfikovaná a všechny místnosti a povrchy, se kterými přijdete do styku vy nebo vyučující se budou pravidelně dezinfikovat.

Podmínkou vaši osobní účasti na všech těchto aktivitách je, že budete vybaveni minimálně dvěma rouškami a sáčkem na její odkládání (pokud byste si roušku nebo sáček výjimečně zapomněli, máme pro vás připravené náhradní). Roušku jste povinni mít nasazenou při pohybu ve společných prostorách školy a na WC. Při výuce (konzultaci) roušku nemusíte mít nasazenou ani vy ani vyučující – lavice ve třídách jsou rozmístěny tak, aby mezi vámi byla vzdálenost minimálně 1,5 m. Při pohybu po škole a při cestě do školy a ze školy jste povinni dodržovat vzdálenost 2 m.

Stravování není zabezpečeno – můžete si přinést vlastní svačinku.

Po dobu, kdy budou probíhat konzultace nebudete mít k dispozici šatny – půjdete rovnou do učeben. Věci si odložíte na vedlejší židli (v lavicích budete sedět samostatně)! Před školou ani ve škole se neshlukujte.

Po příchodu do učebny si umyjete ruce a použijete dezinfekci! Toto provedete po každém konzultačním bloku. Učebnu si pravidelně větrejte.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.

Pokud by žák v průběhu konzultací vykazoval příznaky COVID-19 bude umístěn na izolaci a škola bude kontaktovat jeho zákonného zástupce, který si ho vyzvedne. Zletilý žák ihned opustí školu. V obou případech je škola povinna kontaktovat spádovou hygienickou stanici.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění (v případě nezletilého žáka jeho zákonného zástupce), je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z jednotlivých aktivit..

Těšíme se na vás

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Informace pro uchazeče maturitních oborů

13.5.2020

Milí uchazeči, vážení rodiče,

dnes jsem aktualizoval informace ke konání jednotné přijímací zkoušky, která se uskuteční v pondělí 8. června. Pozvánka vám přijde poštou do 25. května.

Podrobnosti si můžete přečíst pod odkazem v menu – „přijímací řízení pro školní rok 2020/2021“ nebo pod odkazem „upravené informace k přijímacímu řízení pro školní rok 202/2021“ v rámečku na úvodní stránce našich webovek.

Těšíme se na vás a držíme vám palce.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11-20 z 1.055)
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy