Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
NavigaceHledáníNavštivte nás na InstagramuNavštivte nás na Facebooku
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality > Informace pro žáky nižších ročníků

Informace pro žáky nižších ročníků

27.5.2020

Odborný výcvik kadeřníků a kosmetiček na odloučeném pracovišti a prodavačů na autosalónech zahajujeme od 1. 6.2020.

Rozpis odborného výcviku obdržíte přes systém bakalář, emailem od třídního učitele v pátek 29. 5. 2020.

Konzultace pro všechny obory,  které budou probíhat ve škole zahajujeme od 9. 6. 2020. Konzultace budou zahájeny a ukončeny třídnickou hodinou. Předmětem konzultací bude zejména uzavírání klasifikace za druhé pololetí.

Rozpis konzultací obdržíte přes systém bakalář, emailem od třídního učitele v pátek 5. 6. 2020.

Žáci, kteří dosud nemají uzavřenou klasifikaci za 1. pololetí mohou být pozváni k dozkoušení v době od 1. 6. do 18. 6. 2020 vyučujícím daného předmětu.

Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno 30. 6. 2020.

Odborného výcviku, konzultací, zkoušek a vydání vysvědčení se mohou zúčastňovat žáci nižších ročníků, kteří přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení – nezletilým žákům musí toto čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce. Zletilý žák může toto prohlášení podepsat před zahájením odborného výcviku, konzultací nebo zkoušky k doplnění klasifikace za 1. pololetí (budou k vám k dispozici vytištěné).

Čestné prohlášení si můžete vytisknout ZDE.

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Když se budete rozhodovat, zda této možnosti využijete, pečlivě si toto čestné prohlášení přečtěte – jsou tam uvedené rizikové faktory (do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v čestném prohlášení, popř. některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), které brání vaší osobní účasti na odborném výcviku, konzultacích a zkouškách.

POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA NEBO ZLETILÝ ŽÁK TOTO PROHLÁŠENÍ NEPODEPÍŠE, NEBUDE ŽÁKOVI OSOBNÍ ÚČAST VE ŠKOLE UMOŽNĚNA. KONZULTACE PAK BUDOU PROBÍHAT DÁLKOVOU FORMOU.

Konzultace budou probíhat v patnáctičlenných skupinách – rozděleni jste podle toho, jak chodíte do angličtiny. Budete mít přidělenu učebnu, ve které se budou střídat jednotliví vyučující (podrobnosti uvidíte v rozpise).

Učebny budou vybaveny dávkovačem mýdla, dezinfekce a papírovými ubrousky. Škola je vydezinfikovaná a všechny místnosti a povrchy, se kterými přijdete do styku vy nebo vyučující se budou pravidelně dezinfikovat.

Podmínkou vaši osobní účasti na všech těchto aktivitách je, že budete vybaveni minimálně dvěma rouškami a sáčkem na její odkládání (pokud byste si roušku nebo sáček výjimečně zapomněli, máme pro vás připravené náhradní). Roušku jste povinni mít nasazenou při pohybu ve společných prostorách školy a na WC. Při výuce (konzultaci) roušku nemusíte mít nasazenou ani vy ani vyučující – lavice ve třídách jsou rozmístěny tak, aby mezi vámi byla vzdálenost minimálně 1,5 m. Při pohybu po škole a při cestě do školy a ze školy jste povinni dodržovat vzdálenost 2 m.

Stravování není zabezpečeno – můžete si přinést vlastní svačinku.

Po dobu, kdy budou probíhat konzultace nebudete mít k dispozici šatny – půjdete rovnou do učeben. Věci si odložíte na vedlejší židli (v lavicích budete sedět samostatně)! Před školou ani ve škole se neshlukujte.

Po příchodu do učebny si umyjete ruce a použijete dezinfekci! Toto provedete po každém konzultačním bloku. Učebnu si pravidelně větrejte.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.

Pokud by žák v průběhu konzultací vykazoval příznaky COVID-19 bude umístěn na izolaci a škola bude kontaktovat jeho zákonného zástupce, který si ho vyzvedne. Zletilý žák ihned opustí školu. V obou případech je škola povinna kontaktovat spádovou hygienickou stanici.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění (v případě nezletilého žáka jeho zákonného zástupce), je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z jednotlivých aktivit..

Těšíme se na vás

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Starší aktuality

Zahraniční stáž pro kosmetičky a kadeřníky - Španělsko 14.9.2020

Konkurz na dlouhodobou stáž do Portugalska 14.9.2020

Informace pro uchazeče - obor Kadeřník 22.4.2020

Upravené informace o přijímacím řízení 8.4.2020

Nové informace MŠMT ČR 31.3.2020