Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná , denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:

1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče a s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
1340Přijat
2311Přijat
3338Přijat
4335Přijat
5324Přijat
6328Přijat
7312Přijat
8336Přijat
9329Přijat
10332Přijat
11307Přijat
12310Přijat
13314Přijat
14333Přijat
15337Přijat
16326Přijat
17309Přijat
18306Přijat
19323Přijat
20325Přijat
21308Přijat
22344Přijat
23319Přijat
24318Přijat
25320Přijat
26321Přijat
27334Přijat
28304Přijat
29331Přijat
30313Přijat
30316Přijat

Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče: Matematika 30 bodů ; Český jazyk 40 bodů ; Průměrný prospěch 42 bodů ; Celkem 112 bodů
Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče: Matematika 10 bodů ; Český jazyk 18 bodů ; Průměrný prospěch 12 bodů ; Celkem 40 bodů

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 28. dubna 2023

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a dle platných opatření obecné povahy, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dle §60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) v platném znění.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru SŠ s talentovou zkouškou) nebo podle ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

Havířov 28. dubna 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Pro informaci uvádíme pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná denní formy vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Rozhodnutí o nepřijetí podle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vám bude odesláno do vlastních rukou. Až rozhodnutí převezmete, můžete se proti němu odvolat v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovením § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí můžete  využít tento formulář (ke sažení v PDF)

Seznam nepřijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
PořadíReg. čísloNepřijat
32330Nepřijat
33315Nepřijat
34317Nepřijat
35322Nepřijat
36301Nepřijat
37327Nepřijat
38341Nepřijat
39302Nepřijat
40342Nepřijat
41305Nepřijat
42303Nepřijat
43339Nepřijat
44343Nepřijat

Havířov 28. dubna 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy