STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

Volby do školské rady

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo : Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

O Z N Á M E N Í
V souladu s ustanovením článku 3 bod 1. a 2. Volebního řádu školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, jež byl schválen usnesením rady Moravskoslezského kraje č. 15/782 ze dne 27. dubna 2009 jako příloha č. 1 Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a v souladu s doplňkem č. 3 těchto zásad ze dne 7. 6. 2016 schváleném usnesením rady kraje č. 102/7829 s účinností od 1. 7. 2016
s v o l á v á
volební komise jmenovaná ředitelem školy oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti školy a pedagogičtí pracovníci školy k řádným volbám členů školské rady:

– dvou zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy - při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

– dvou zástupců pedagogických pracovníků školy - při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Volba členů školské rady proběhne
dne: 19. 9. 2017
od: 08:00 – 16:00 hodin
místo: budova Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá na ulici
Kapitána Jasioka 635/50, v Havířově-Prostřední Suché

Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, byla zřízena radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada při střední škole má 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 školského zákona v platném znění. Řádné volby do školské rady jsou svolávány na základě uplynutí funkčního období školské rady dle čl. 6 § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě v písemné podobě prostřednictvím sekretariátu školy nejpozději do 6. 9. 2017.

V Havířově-Prostřední Suché, dne 1. srpna 2017

Členové volební komise:

1. Mgr. Karel Skupin
2. Ing. Eva Janečková
3. Bc. Dagmar Bolková
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika Edison Česká republika
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz