Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Úřední deska > Povinné informace

Povinné informace

Zveřejňujeme informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. dle § 5


1) Důvod a způsob založení subjektu

Moravskoslezský kraj, Zastupitelstvo kraje, vydává na základě svého usnesení č. 6/446/1 ze dne 29. září 2005 zřizovací listinu příspěvkové organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (dále jen organizace).

Čl. I - Označení zřizovatele

 1. Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692.
 2. V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. července 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 19 669/2001-14 ze dne 26. června 2001.

Čl. II - Název organizace

 1. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Čl. III - Sídlo organizace

 1. Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Čl. IV - Identifikační číslo organizace

 1. 13644271

Čl. V - Právní forma organizace

 1. Příspěvková organizace

Čl. VI - Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

 1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
  • poskytuje střední vzdělání s výučním listem,
  • poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • zabezpečuje stravování žáků a studentů,
  • zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.

Čl. VII - Statutarní orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje po předchozím souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, správními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.


2) Jmenování ředitele

Moravskoslezský kraj, rada kraje svým usnesením č. 17/1221 podle ustanovení § 59 odstavce 1 písmene i)  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 3 § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 166 odst. 2 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jmenovala do funkce ředitele organizace Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271 dnem 1.8.2013 Mgr. Petra Szymeczka.

V Ostravě dne 5.6.2013 Miroslav Novák, hejtman kraje


3) Poskytování informací

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy, tel.: +420 553 401 731/741

Ing. Lenka Szymurdová, ZŘ PEÚ, tel.: +420 553 401 735

Přijímání a písemné vyřizování žádostí: Kateřina Lenčová, sekretářka ředitele

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
 2. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
 3. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (vč. možnosti pořízeni kopie) nebo na paměťových médiích.


4) Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů

Všechny stížnosti nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.

 • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
 • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
 • Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
 • Vyřizování stížnost se řídí směrnicí, která je vyvěšena na úřední desce školy.

 
5) Odvolání je přípustné:

Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

V případě rozhodnuti o nepřijetí ke studiu na středních školách do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§60, odst 19. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Odvolání se podává prostřednictvím školy.

Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.


6) Ve své činnosti postupuje ředitel v souladu s následujícími platnými zákonnými normami

 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
 2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění 
 3. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném znění
 4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
 5. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 6. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 7. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 9. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 10. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 11. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů
 12. Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
 13. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách
 14. Vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
 15. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 16. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění 
 17. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 18. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
 19. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 20. Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č.j. MŠMT 22101/2019-1
 21. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění 
 22. Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění 
 23. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 24. Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 25. Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 26. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění 
 27. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 28. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 29. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění
 30. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 31. Vyhláška č. 3/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění
 32. Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 33. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 34. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
 35. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
 36. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 37. Metodický pokyn MŠMT k prevenci řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT 21 149/2016
 38. Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č.j. 16745/2008-22
 39. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21 291/2010-28


7) Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Kopírování na kopírovacích strojích
  A4 jednostranné    3,- Kč
  A4 oboustranné     6,- Kč
  A3 jednostranné    5,- Kč
  A3 oboustranné     7,- Kč 
 2. Tisk na tiskárnách PC
  A4 černobíle            6,- Kč
  A4 barevné             12,- Kč
 3. Kopírování na magnetické nosiče
  disketa 3,5"               20,- Kč
  CD                            50,. Kč
 4. Práce s počítačem
  na programu Bakalář - výstup   4,- Kč/1min
  s internetem - výstup               3,- Kč/1min
 5. Telekomunikačni poplatky - Faxové, místní, e-mail - dle platných tarifů
 6. Poštovné a jiné poplatky -  dle platných tarifů
 7. Druhopisy vysvědčení - 50,- Kč za každou započatou stránku ( max. 100,- Kč)
 8. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy - bezplatné

 
8) Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem účtujeme poplatky dle platného ceníku České pošty.

Žadatel při podání žádosti a jejím zaevidování uhradí zálohu ve výši maximálně 75 % na úhradu předpokládaných nákladů. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informace v pokladně školy v hotovosti nebo složenkou. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace nebo převzetím informace zaslané na dobírku. Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

Úhrady jsou vybírány v pokladně školy na základě podkladů sekretariátu školy, případně zaměstnance, který poskytuje informace.

V případě poskytování informací poštou uhradí žadatel poplatek poštovnímu úřadu při převzetí zásilky. Škola je povinná žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady.

Úhrada nákladů za poskytování informací je příjmem školy.


9) Předpisy a všechny informace jsou uloženy k nahlédnutí na sekretariátu školy v době od 7,30 do 14,30 hod.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací a její přílohy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy