Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Projekty > Evropský plán rozvoje

Evropský plán rozvoje

Evropský plán rozvoje na období 2015 - 2020 určuje strategii rozvoje organizace z hlediska její internacionalizace, modernizace a zkvalitnění poskytovaných vzdělávacích služeb. Vychází z podrobné SWOT analýzy současného stavu a potřeb školy.

1. Cíle v oblasti mezinárodní spolupráce

Cílem aktivit je další rozvoj spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, vzájemný transfer inovací, výměna zkušeností a osvědčených postupů nejen v oblasti odborného vzdělávání, ale i řízení a fungování školy včetně její autoevaluace, personalistiky, administrativy. Zároveň budou nástrojem pro motivaci k získávání dovedností a kompetencí v cizím jazyce tak, aby se do mezinárodních aktivit postupně dokázali zapojovat všichni pedagogičtí pracovníci školy. Máme bohaté zkušenosti s realizací projektů na národní i mezinárodní úrovni, které chceme nadále rozvíjet a rozšiřovat na všechny žáky a učitele.

 • posílit praktickou odbornou přípravu žáků v domácím i cizojazyčném prostředí a propojit s potřebami domácí i zahraniční praxe
 • zavést mezinárodně uznávaný systém studijních výsledků, který by poskytl absolventům školy lepší příležitosti uplatnit se na evropském trhu práce (Europass, ECVET)
 • posílit u žáků pocit příslušnosti k evropskému společenství a zvyšovat jejich multikulturní porozumění - zapojování do evropských soutěží a akcí, podpora voleb do Evropského parlamentu
 • zlepšit teoretickou výuku v souladu se změnami v metodách odborných disciplín, implementace nových postupů do vzdělávacích programů - využití moderních technologií, práce v online programech na podporu podnikání, alternativní a nové metody vyučování; v oblasti pedagogiky, psychologie a zejména speciální pedagogiky, které je věnována velká část teoretické přípravy, ale málo praxe, kterou chceme projektem podpořit; v oboru kadeřník, kosmetické služby v oblasti nových přístrojů, metod a zejména výroby přípravků, což se u nás realizuje pouze formou placených školení u soukromých firem; v oboru sociální činnost posílit zaměření na gerontologii, management sociálních služeb a práci terénního sociálního pracovníka
 • zlepšení jazykových a komunikačních dovedností - absolventi naši školy pracují v terciární sféře, pro níž potřebují výborné komunikační schopnosti a pozitivní přístup, k handicapovaným, k osobám se specifickými potřebami a k vlastním zákazníkům. Neustále rozvíjení jazykových kompetencí a posilňování samostatnosti žáků v kulturním prostředí jiné země vytvoří ze školy moderní, dynamickou instituci, angažovanější v profesním prostředí
 • rozvíjet udržitelnou spolupráci se zaměstnavateli, zaměstnavatelskými svazy a komorami
 • vytvářet trvale udržitelnou partnerskou síť zahraničních škol, podniků a agentur


Současná síť zahraničních partnerů:

 • Spojená škola Rosinská cesta 4, Žilina, 010 08, Slovakia
 • TaSzlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Lomb utca 1-7, Budapest, 1139, Hungary
 • Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego, Plac Dominikański 1, 43-400 Cieszyn, Poland
 • Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydultowach
 • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Slovenia
 • Srednja frizerska šola Ljubljana, Slovenia
 • Institutos de Educación Secundaria - I.E.S. Nº 1 Gijón, Spain
 • Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, Vila Verde, Portugal
 • Ascredno - Lar Ana Maria Javouhey, Braga, Portugal
 • Aplicaproposta LDA, Braga, Portugal
 • WinNova, West Coast Education Ltd, Pori, Finland
 • Jyväskylä College Unit of Welfare and Culture, Jyväskylä, Finland
 • Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina, Slovakia
 • Berufskolleg Eifel, Kall, Germany
 • Gazi Anatolian High School, Trabzon, Turkey
 • Irish Educational Parner, Dublin, Ireland
 • Spojená škola, príspevková organizácia, Žilina-Bytčice, Slovakia
 • WISAMAR GbR, Leipzig, Germany
 • Höhere Lehranstalt für Tourismus, Krems, Austria
 • Harlow Foyer, Occasio House & Harlow Town Twinning Association, Great Britain
 • St. Pölten, Austria

Ve společnosti narůstá negativní přístup k evropskému partnerství a objevují se radikálně postoje ke kulturním menšinám. Seznámení se s naprosto odlišnou kulturou a intenzivní kontakt s obyvateli jiných národů spojený s vlastním pobytem v pozici kulturní menšiny vede k poznání odlišného životního stylu, vyšší toleranci ke kultuře jiných zemí, k uvědomění si své pozice v evropském společenství a posílení národního sebevědomí.


2. Cíle v personální oblasti

 • posílit účast zaměstnanců na strukturovaných kurzech nebo odborné přípravě v zahraničí prostřednictvím mentorování a pobytů zaměřených na pozorování kolegů na škole
 • posílit účast žáků na odborné přípravě a vzdělávání v zahraničí prostřednictvím výměnných pobytů a studijních návštěv učitelů a žáků
 • využívání eTwinningových partnerství a portálu School Education Gateway - naučit se realizovat tato partnerství
 • získat nového zahraničního partnera pro školení a vzdělávání žáků a výměnné pobyty žáků a zaměstnanců - škola, firma nebo agentura
 • poskytnout školení žákům a učitelům z partnerských škol - navázat oboustrannou spolupráci


3. V dlouhodobém výhledu plánujeme:

 • mobility minimálně pro 8 pedagogických pracovníků školy (v současné době naplňujeme díky programu Erasmus+, Interreg a Visegrádská spolupráce)
 • každoroční mobility OVP minimálně pro 4 žáky z každého oboru,
  stávající strategická partnerství postupně rozšířit o 2 - 3 další instituce odborného vzdělávání v Evropě
 • v rámci spolupráce s partnery v zahraničí zorganizovat 2 výměnné pobyty a studijní návštěvy za rok
 • vést žáky a zaměstnance školy k systematickému budování vlastního profesního portfolia osvědčení, certifikátů, měřitelných výsledků učení, které jim mohou posloužit jako podklady a
 • zvýhodnit je při ucházení se o zaměstnání.

Škola poskytuje mladým lidem vysoce kvalitní vzdělávací služby ve vnitrostátním i evropském kontextu, které uspokojují potřeby demokratické společnosti. Neustále však analyzujeme potřeby, současný stav a stanovujeme dílčí cíle. Považujeme za důležité, aby naši žáci získávali odborné znalosti odpovídající trhu práce, srovnatelné s jakoukoli jinou vyspělou zemí, aby byli zodpovědní za svůj profesní rozvoj, aby nabyli hodnoty a postoje, které jim umožní přizpůsobit se společnosti s mezinárodním a multikulturním zastoupením a zároveň aby ctili kulturní odkaz, tradice a hodnoty své země. Vykonáváme širokou škálu činností pro naplnění níže uvedených potřeb, o kterých průběžně informujeme na webových stránkách školy.


4. Zlepšení kompetencí zaměstnanců

 • posílit jejich jazykové kompetence, vedle jazykových kurzů jim umožnit praktické využití cizího jazyka účast na mezinárodních projektech, zahraniční exkurze, mezinárodní školení, komunikace s projektovými partnery a sdílení vyučovacích metod v mezinárodním kolektivu. V rámci programu Šablony 2 zajistit kurzy anglického jazyka pro všechny učitele, kteří jsou v kontaktu se zahraničními účastníky (učitelé odborného výcviku a odborných předmětů)
 • širší zapojení zaměstnanců do školních aktivit - vytváření projektových týmů a jejich obměňování, aby se každý seznámil s klíčovými projekty a aby nebyly zatěžovány a využívány stále tytéž osoby
 • posílení mezipředmětové a týmové spolupráce - práce učitele je hlavně individuální, kromě reakcí žáků se mu nedostává téměř žádné zpětné vazby. Avšak učivo se v předmětech prolíná a každý učitel ovládá jinou metodu výuky, je třeba proto posílit spolupráci, podpořit tandemovou výuku, shadowing, společná školení, mentorskou podporu mladých učitelů, sdílení materiálů na intranetovém portálu atd. Díky týmové spolupráci zapojíme všechny pedagogy do plánů rozvoje školy, což usnadní a urychlí jeho naplnění.
 • posílení organizačních a manažerských schopností - každý učitel by měl být zapojený aspoň do jednoho školního projektu
 • posílení kompetencí v oblasti ICT - využívání moderních technologií v přípravě na výuku a v jejím vedení, práce s moderními aplikacemi a komunikačními nástroji
 • posílení odborných kompetencí - pravidelná školení, praktické stáže v podnicích, pozorování kolegů, účast odborníka ve výuce, spolupráce s firmami, udržení přehledu o současných trendech a strategiích, studium zahraniční literatury a periodik, exkurze v zahraničních školách, zahraniční návštěvy v naší škole, další spolupráce se školami, s nimiž jsme již navázali kontakt v projektech
 • posílení kompetencí v oblasti inkluze – strukturovaná školení a úzká spolupráce s PPP a SPC


5. Aktualizace obsahu odborné výuky

 • větší propojení s praktickými potřebami společnosti a trhu práce, zaměření na výuku dovedností trvalých pracovních pozic budoucnosti (s ohledem na nástup Průmyslu 4.0 podle Business Insider 2018) - manažeři sociálních služeb a zdravotnických služeb, učitelé, školitelé a lektoři, pracovníci ve službách.
 • zavedení nových metod výuky - projektová výuka, mimoškolní výuka, formativní hodnocení, STEM výuka, demonstrativní výuka, audio-video nástroje


6. Rozvoj dovedností žáků

 • zvýšit motivaci žáků k učení
 • zlepšit schopnost písemně a ústně komunikovat, řešit problémy, pracovat v týmu, vést jiné, kriticky a analyticky myslet, samostatně se učit, řídit vlastní kariéru
 • posílit digitální gramotnost, mediální gramotnost a kritické myšlení
 • zvýšit ambice žáků, ukázat možnosti reálného uplatnění
 • posílit samostatnost při řešení úkolů
 • zvýšit všeobecný kulturní rozhled
 • poskytnout průběžnou zpětnou vazbu nabytých dovedností, nejen znalostí
 • umožnit využití vědomostí při konkrétních úlohách
 • podpořit podnikavost a podnikatelské aktivity žáků
 • posílit soft skills - multitasking, operativní plánování, rozvržení času, zodpovědnost za odvedenou práci, schopnost rozhodování, kooperace a vyjednávání, iniciativně pracovat, projevit sebevědomí a ochotu riskovat, jednat profesionálním způsobem,
 • motivovat k dalšímu pomaturitnímu a celoživotnímu vzdělávání


7. Potřeby organizace

 • snížit absenci žáků
 • na základě podpory sportu, zájmových činností a zapojení žáků do akcí školy eliminovat patologické chování
 • předvídat vzestupné trendy v oblasti pedagogiky, psychologie, sociální práce, v odborných kadeřnických a kosmetických dovednostech a v oblasti podnikání a administrativy
 • zvýšit zájem budoucích uchazečů o studium
 • zajistit rovné příležitosti pro vzdělávání v Moravskoslezském regionu
 • posílit spolupráci s rodiči
 • posílit spolupráci s veřejností
 • připravovat žáky na plynulý přechod na trh práce
 • vzdělávat žáky v široce využitelných dovednostech - rychlá schopnost adaptace na novou pozici, schopnost rekvalifikace
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy