Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality > ŠKOLA ZAČÍNÁ

ŠKOLA ZAČÍNÁ

25.8.2021

Milí žáci, vážení rodiče,
za týden začíná nový školní rok. Všichni věříme, že tentokrát bude normální. Připravili jsme dva projekty v rámci programu Erasmus+. U projektu "Mládež opět v pohybu" zaměřeného na partnerství škol stále čekáme na výsledek výběrového řízení. Projekt "Evroppská praxe pro profesní růst" - dvě měsíční stáže žáků do Portugalska a Španělska, jedna tříměsíční stáž do Portugalska a týdenní shadowing učitelů na partnerské škole ve Španělsku už schválen byl. Projekt budeme realizovat v období listopad 2021 až leden 2023. Chystáme také tradiční prezentační show K-MODE v KDPB v Havířově v prosinci a mezinárodní soutěž studentek středních škol MISS RENETA. Finále této soutěže se uskuteční 24. září 2021.

Učitelé a zaměstnanci školy pro vás v těchto dnech připravují učebny a prostory ve škole i salónech a už se na vás těší. Věříme se do školy těšíte i vy.

Začátek toho letošního školního roku ještě ovlivňuje epidemie a proto vás musím seznámit s následujícími opatřeními.

Hygienická a protiepidemická opatření od 1. září 2021:

Do budovy nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale při jejich zjištění si žák neprodleně nasadí respirátor a vyčká v izolační místnosti příchodu zákonného zástupce. Zletilý žák odchází ze školy. Zákonný zástupce nezletilého žáka, popř. zletilý žák kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem.

Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením
Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a jejich zákonné zástupce (Bakalář, webové stránky, třídní učitel…).

Škola opakovaně již od počátku pandemie žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.
U vstupu do školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny a ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů i předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, vypínače, klávesnice, vodovodní baterie, splachovadla…).

Kdo ne/bude testován a jak často?

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1. září, 6. září a 9. září 2021 neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. 

Po příchodu do školy se žáci zdržují až do provedení testu výhradně ve své učebně. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den) oznámí sekretářce, že nebyl testován a provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Do doby, než budou žáci otestováni musí mít nasazen respirátor.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Tuto skutečnost musí doložit potvrzením – předloží ke kontrole doklad o provedeném očkování, o prodělaném onemocnění či negativní výsledek testu z odběrového místa - takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.

Co s žáky, kteří se odmítnou testovat?

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn nejen ve společných prostorech, ale i ve výuce, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat a může používat pouze vyhrazené hygienické zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno u žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání a takový žák nemá právo na distanční vzdělávání. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, je škola povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

V případě pozitivního testu je žák je poučen o dalších povinnostech a v případě, že je plnoletý opustí školu. Je-li nezletilý vyčká v izolační místnosti příchodu zákonného zástupce.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Starší aktuality

Portugalsko pro kadeřníky a kosmetičky 30.8.2021

Portugalsko - končíme! 13.8.2021

Loučíme se v Lisabonu 12.8.2021

Výlet do města Fatima 10.8.2021

Portugalsko - lanový park 7.8.2021

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy