Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality > INFORMACE PRO ŽÁKY, UCHAZEČE O STUDIUM A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

INFORMACE PRO ŽÁKY, UCHAZEČE O STUDIUM A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

14.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZDR ČR Č. j.: 14600/2021-2/MIN/KAN a informací MŠMT ČR sděluji, že provoz školy se ode dne 19. 4. 2021 do odvolání omezuje tak, že osobní přítomnost žáků je nadále možná pouze:
u individuálních konzultací - pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník za dodržení režimových opatření - respirátor, větrání a rozestupy a absence příznaků onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bez nutnosti podstoupit testování
• a nově jsou umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině - za dodržení režimových opatření - respirátor, větrání a rozestupy a absence příznaků onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) homogenita skupin není vyžadována. Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování). 

Konzultace jsou dobrovolné, probíhají po vzájemné dohodě učitele a žáků. Žák nahlásí učiteli účast na konzultaci. Učitel oznámí konzultaci zástupci ředitele nejpozději den před konáním konzultace (učebna, počet žáků a čas zahájení konzultace). Konzultace se konají mimo on-line synchronní výuku učitele i žáků.

Průběh testování žáků a zaměstnanců školy se řídí pokynem ředitele školy vydaným dne 9. 4. 2021.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak, že se upravuje osobní přítomnost na závěrečných a maturitních zkouškách tak, že negativní test musí mít také jakékoliv jiné osoby zúčastněné na zkoušce (např. externí členové komise). V den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů; toto platí pro všechny osoby (žáky, studenty, pedagogy, externí členy komisí nebo případné osoby z řad veřejnosti).
Vstup dalších osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Přijímací zkoušky se dle mimořádného opatření MZDR ČR Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN a pokynu MŠMT ČR budou konat za dodržení režimových opatření - respirátor, větrání a rozestupy, nejvýše 20 osob v místnosti a absence příznaků onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
Uchazeči se musí při vstupu do školy prokázat negativním výsledkem testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. V den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů. V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba rovněž předložit doklad o negativním testu.

Doklad o negativním výsledku testu lze nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy

Starší aktuality

Sněhuláci pro Afriku - ukončení 12.4.2021

Konkurz na dlouhodobou stáž do Portugalska 8.4.2021

Provoz školy od 12. dubna 2021 7.4.2021

Provoz školy od 22. 3. 2021 29.3.2021

NOVÉ INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM 17.3.2021

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy