Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
NavigaceNavštivte nás na InstagramuNavštivte nás na Facebooku
Logo Moravskoslezský kraj

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 69-41-L/01 Kosmetické služby

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve třetím kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 10 vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, v platném znění ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve třetím kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:

1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
13KS1Přijat

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 8. července 2020

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2014 sb. v platném znění, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí tj. od 8. července 2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy §60g odst. 6 zákona 561/2014 sb. v platném znění)
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2014 sb. v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Havířov 8. července 2020
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.