STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 12. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin
8. 1. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
Škola

OSMÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro maturitní obor Kosmetické služby 69-41-L/01

Na základě § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 8. kole přijímacím řízení do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Obor vzdělání: Kosmetické služby
Kód oboru vzdělání: 69-41-L/01
Počet přijímaných uchazečů: 9
Přihlášky přijímáme do 30.8. 2018

Vyhlášení výsledků 31.8. 2018

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Kritéria pro 8. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou
Kosmetické služby 69-41-L/01 pro školní rok 2018/2019

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který je zdravotně způsobilý pro daný obor vzdělání.

1. Přijímací zkoušky se nekonají.

2. Uchazeči budou seřazeni sestupně dle celkového průměrného prospěchu za tři klasifikační období (první a druhé pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a první pololetí posledního ročníku povinné školní docházky) :

  • Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá.
  • Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa.
  • Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří hodnotících období.
  • V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, že výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři desetinná místa, rozhodne o pořadí uchazečů průměrný prospěch dosažený v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

3. Přijato bude 9 uchazečů v pořadí dle bodu 2. těchto kritérií. Nepřijatí uchazeči, jejichž odvolání proti nepřijetí ke studiu bude řádně doručeno, budou přijímáni ke studiu na uvolněná místa, která vzniknou neodevzdáním zápisových lístků podle umístění v pořadí dle bodu 2. těchto kritérií.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, ověří rozhovorem.

V Havířově, dne 24. srpna 2018

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz