STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání :

Na základě § 60, odst. 3, písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Počet přijímaných uchazečů (včetně míst na odvolání)

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 - 60 uchazečů

Sociální činnost-sociálně výchovná 75-41-M/01 - 30 uchazečů

Kosmetické služby 69-41-L/01 - 30 uchazečů

Kadeřník 69-51-H/01 - 45 uchazečů

Prodavač-motorová vozidla 66-51-H/01 - 15 uchazečů

V Havířově, 15. ledna 2018 
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

 

Informace k přijímacímu řízení

1. března 2018 - Termín ukončení podávání přihlášek k přijímacímu řízení ke studiu

1. K řádnému vyplnění přihlášky je třeba ji potvrdit lékařem (pro všechny obory denního studia). Podklady pro lékaře je pro jednotlivé obory naleznete v menu-První kolo přijímacího řízení (odkaz "Potvrzení pro lékaře")

2. Je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, a pokud má být toto znevýhodnění zohledněno u přijímacího řízení, musí být součástí přihlášky ke vzdělávání kromě rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění i posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. 

3. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do českého jazyka (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).

Na obory vzdělání s výučním listem budeme přijímat uchazeče pouze na základě výsledků předchozího vzdělávaní, tzn. bez přijímacích zkoušek dle kritérií uvedených u daných oborů.

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou denní formy studia budeme kromě výsledků předchozího vzdělávaní zohledňovat také výsledky jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, které uchazeči vykonají v rámci "jednotné přijímací zkoušky" ve dnech 12. dubna, popřípadě 16. dubna 2018. Konkrétní termín jednotné zkoušky je dán pořadím škol na přihlášce. Tyto jednotné testy organizuje MŠMT ČR a přípravou, centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT

Více informaci o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů se můžete dozvědět na internetových stránkách: 

Jednotná přijímací zkouška 2018

Uchazeč bude jednotné testy konat na školách uvedených na přihlášce, a to tak že 12. dubna 2018 bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, 16. dubna 2018 na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. CERMAT zašle výsledky na obě školy uvedené na přihlášce. Do celkového hodnocení přijímacího řízení se počítají lepší výsledky testu z Jazyka českého a literatury a testu z Matematiky a její aplikace dosažené při jednotném přijímací zkoušce.

Po 20. březnu 2018 uchazeči obdrží písemně:

- informace o průběhu přijímacího řízení

- informace o počtu uchazečů, které budeme přijímat do zvoleného oboru vzdělání

- kriteria pro přijetí ke studiu pro zvolený obor vzdělání

- pozvánku k jednotným testům, včetně požadavků, pokud se pro zvolený obor konají

- registrační číslo, pod nímž se dozví výsledek přijímacího řízení na webových stránkách naší školy a na úřední desce školy dne 23. dubna 2018 obory vzdělání s výučním listem a dne  2. května 2018 obory vzdělání s maturitní zkouškou

Zápisový lístek musí přijatý uchazeč uplatnit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Náhradní termín pro uchazeče, který se pro vážné důvody (například nemoc doložená lékařským potvrzením) k jednotným testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva bude uznána je stanoven náhradní termín na 10., popř. 11. května 2018, a je dán pořadím konání jednotné zkoušky v řádném termínu.

Uchazeč, který skládá v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jednotný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:


Test z Českého jazyka a literatury

Didaktický test z českého jazyka obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Specifikace požadavků k jednotným testům 2018 - český jazyk a literatura

Doba na řešení testu: 60 min.
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODEČÍTAJÍ body.
Pomůcky k řešení testu v českém jazyce: modře či černě píšící propisovací tužka.

 

Test z Matematiky a její aplikace

Didaktický test z matematiky pro uchazeče obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Specifikace požadavků k jednotným testům 2018 - český jazyk a literatura

Doba na řešení testu: 70 min.
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODČÍTAJÍ body.

Pomůcky k řešení testu v matematice: rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

V Havířově, 15. ledna 2018 
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz