STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Přihlášky k přijímacímu řízení přijímáme
i o jarních prázninách
Škola

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení pro první kolo (v PDF):

Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání:
Na základě § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Počet přijímaných uchazečů (včetně míst na odvolání):

 • Pedagogické lyceum 78-42-M/03: 60 uchazečů
 • Sociální činnost-sociálně výchovná 75-41-M/01: 30 uchazečů
 • Kosmetické služby 69-41-L/01: 30 uchazečů
 • Kadeřník 69-51-H/01: 30 uchazečů

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro lékaře

Informace k přijímacímu řízení

Přihlášky ke studiu přijímáme do 2. března 2020 včetně

 1. K řádnému vyplnění přihlášky je třeba ji potvrdit lékařem (pro všechny obory denního studia). Podklady pro lékaře je pro jednotlivé obory naleznete v menu-První kolo přijímacího řízení (odkaz "Potvrzení pro lékaře")
 2. Je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, a pokud má být toto znevýhodnění zohledněno u přijímacího řízení, musí být součástí přihlášky ke vzdělávání kromě rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění i posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. 
 3. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do českého jazyka (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).

Na obor vzdělání s výučním listem - Kadeřník budeme přijímat uchazeče pouze na základě výsledků předchozího vzdělávaní, tzn. bez přijímacích zkoušek dle kritérií uvedeného u daného oboru.

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou denní formy studia budeme kromě výsledků předchozího vzdělávaní zohledňovat také výsledky jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, které uchazeči vykonají v rámci "jednotné přijímací zkoušky" ve dnech 14. dubna, popřípadě 15. dubna 2020. Konkrétní termín jednotné zkoušky je dán pořadím škol na přihlášce. Tyto jednotné testy organizuje MŠMT ČR a přípravou, centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT

Více informaci o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů se můžete dozvědět na internetových stránkách: 

Jednotná přijímací zkouška 2020

Uchazeč bude jednotné testy konat na školách uvedených na přihlášce, a to tak že 14. dubna 2020 bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, 15. dubna 20200na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. CERMAT zašle výsledky na obě školy uvedené na přihlášce. Do celkového hodnocení přijímacího řízení se počítají lepší výsledky testu z Jazyka českého a literatury a testu z Matematiky a její aplikace dosažené při jednotném přijímací zkoušce.

Po 23. březnu 2020 uchazeči obdrží písemně:

 • informace o průběhu přijímacího řízení
 • informace o počtu uchazečů, které budeme přijímat do zvoleného oboru vzdělání
 • kriteria pro přijetí ke studiu pro zvolený obor vzdělání
 • pozvánku k přijímacímu řízení, včetně požadavků (maturitní obory)
 • registrační číslo, pod nímž se dozví výsledek přijímacího řízení na webových stránkách naší školy a na úřední desce školy dne 22. dubna 2020 obory vzdělání s výučním listem a dne  28. dubna 2020 obory vzdělání s maturitní zkouškou

Zápisový lístek musí přijatý uchazeč uplatnit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Náhradní termín pro uchazeče, který se pro vážné důvody (například nemoc doložená lékařským potvrzením) k jednotným testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva bude uznána je stanoven náhradní termín na 13., popř. 14. května 2020, a je dán pořadím konání jednotné zkoušky v řádném termínu.

Uchazeč, který skládá v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jednotný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:


Test z Českého jazyka a literatury

Didaktický test z českého jazyka obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Doba na řešení testu: 60 min.
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODEČÍTAJÍ body.
Pomůcky k řešení testu v českém jazyce: modře či černě píšící propisovací tužka.

 

Test z Matematiky a její aplikace

Didaktický test z matematiky pro uchazeče obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Doba na řešení testu: 70 min.
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODČÍTAJÍ body.

Pomůcky k řešení testu v matematice: obyčejná tužka a rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

V Havířově, 24. ledna 2020
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem