STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení pro první kolo (v PDF):

Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání:
Na základě § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Počet přijímaných uchazečů (včetně míst na odvolání):

  • Pedagogické lyceum 78-42-M/03: 60 uchazečů
  • Sociální činnost-sociálně výchovná 75-41-M/01: 30 uchazečů
  • Kosmetické služby 69-41-L/01: 30 uchazečů
  • Kadeřník 69-51-H/01: 30 uchazečů

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro lékaře

V Havířově 24. ledna 2020

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

 

Upravené informace k přijímacímu řízení

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou denní formy studia budeme kromě výsledků předchozího vzdělávaní zohledňovat také výsledky jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, které uchazeči vykonají v rámci "jednotné přijímací zkoušky" 8. 6. 2020. Tyto jednotné testy organizuje MŠMT ČR a přípravou, centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT

Více informaci o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů se můžete dozvědět na internetových stránkách: 

Jednotná přijímací zkouška 2020

Uchazeč bude jednotné testy konat na škole uvedené na přihlášce, a to tak že 8. 6. 2020 bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí. Pokud se jednotná přijímací zkouška koná pouze na škole, kterou uchazeč uvedle na přihlášce jako druhou v pořadí, bude ji konat na tto druhé škole. CERMAT zašle výsledky na obě školy uvedené na přihlášce. 

Do 10 pracovních dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky, tj. do 25.5. odešleme uchazečům:

  • informace o průběhu přijímacího řízení
  • informace o počtu uchazečů, které budeme přijímat do zvoleného oboru vzdělání
  • kriteria pro přijetí ke studiu pro zvolený obor vzdělání
  • pozvánku k přijímacímu řízení, včetně požadavků a povolených pomůcek
  • registrační číslo, pod nímž se dozví výsledek přijímacího řízení na webových stránkách naší školy a na úřední desce školy 8. den po konání jednotné přijímací zkoušky
  • organizační pokyny v souvislostí s epidemií koronaviru SARS CoV-2, včetně čestného prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění

Osobní údaje uvedené v čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme 16. 6. 2020.

Zápisový lístek musí přijatý uchazeč uplatnit do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. 6. 2020.

Náhradní termín pro uchazeče, který se pro vážné důvody (například nemoc doložená lékařským potvrzením) k jednotným testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva bude uznána stanovilo MŠMT ČR na 23. 6. 2020.

Uchazeč, který skládá v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jednotný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:


Test z Českého jazyka a literatury

Didaktický test z českého jazyka obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Doba na řešení testu: 70 min.
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODEČÍTAJÍ body.
Pomůcky k řešení testu v českém jazyce: modře či černě píšící propisovací tužka.

 

Test z Matematiky a její aplikace

Didaktický test z matematiky pro uchazeče obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Doba na řešení testu: 85 min.
Max. bodový zisk: 50 bodů.
Za nesprávné odpovědi se NEODČÍTAJÍ body.

Pomůcky k řešení testu v matematice: obyčejná tužka a rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

V Havířově, 13. května 2020
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem