STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Portál nabídek - https://www.vhodne-uverejneni.cz/

Opláštění výtahové šachtice včetně úpravy vstupní části

Dokumenty ke stažení

Písemná výzva k předložení cenové nabídky na realizaci  akce „Opláštění výtahové šachtice včetně úpravy vstupná části na p.č. 1320/1/1 a 1315/10 k.ú. Prostřední Suchá“.

Zadavatel Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá si vyhrazuje právo:

odmítnout předložené nabídky,
zrušit zadání zakázky,
doplnit zadání zakázky,
smlouvu neuzavřít.

I. Předmět nabídkového řízení:

Předmětem nabídkového řízení je výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na Opláštění výtahové šachtice včetně úpravy vstupná části na p.č. 1320/1/1 a 1315/10 k.ú. Prostřední Suchá“ a všech  souvisejících prací v objektu Střední školy na ulici Kapitána Jasioka 635/50, Havířov-Prostřední Suchá

Pokud jsou v technické specifikaci zakázky obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů a nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

místo plnění: Budova objektu Střední školy na ulici Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá

termín plnění: 1. 8. 2018 do 30. 11. 2018

II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky:

1. Písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění tohoto nabídkového řízení zakázky.

3.   Místo plnění: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, na ulici Kapitána Jasioka 50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

4.  Doba plnění: od 15. 05. 2018 do 31. 5. 2018

5.  Uchazeč předloží ve své nabídce Harmonogram a cenu prací.

6.  Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

III.  Požadované doklady:

1. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se předmětu této veřejné zakázky (např. živnostenský list) a prosté kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah nabídky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
 
IV. Pokyny pro nakládání s nabídkou:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím na adresu: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá nebo osobně na podatelnu školy nejpozději však  31.5.2018 v 10:00 hodin. (lhůta pro podání nabídek)

V. Prohlídka místa plnění na zhotovení

Prohlídka místa plnění bude umožněno v termínu od 15.05.2018 do 31.5.2018 dle dohody na tel. čísle 733574814 od 7,00-14,00 hod

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel Střední školy

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika Edison Česká republika
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz