STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

HODNOCENÍ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

O salónu | Speciální procedury | Novinky a akce | Fotogalerie | Ceníky | Otevírací doba | Kontakt
6.5.2020

Učitelé při stanovení výsledné klasifikace nepoužijí pravidla daná školním řádem, ale použijí vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Při závěrečném hodnocení zohlední tyto skutečnosti:
1. Podklady pro hodnocení získané od 3. 2. do 10. 3. 2020.
2. Podklady pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku.
3. Výsledky 1. pololetí školního roku 2019/2020.
4. Konání pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání (platí pro odborné předměty).
5. Zvládnutí technologií a práci s technologiemi potřebnými pro práci na dálku (v IT předmětech).

Hodnocení nebo nedostatek podkladů pro hodnocení při vzdělávání na dálku nesmí být sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák v daném předmětu hodnocen stupněm nedostatečný nebo byl nehodnocen.

Klasifikace na vysvědčení by neměla být horší než v prvním pololetí a problémové situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáka.

KDY MŮŽE BÝT ŽÁK HODNOCEN STUPNĚM NEDOSTATEČNÝ?
a) Žáci závěrečných ročníků – NIKDY (pokud by k tomu teoreticky mělo dojít, uvede se na vysvědčení v daném předmětu slovo PROSPĚL).
b) Žáci nižších ročníků – pokud byl žák v 1. pololetí v daném vyučovacím předmětu hodnocen NEPROSPĚL a zároveň získal od 3. 2. do 10. 3. podklady pro hodnocení odpovídající stupni NEPROSPĚL a nekonal pracovní povinnost na základě krizového zákona nebo dobrovolnickou činnost (platí pro odborné předměty). Pokud však žák spolupracoval při vzdělávání na dálku nemůže být stupněm NEDOSTATEČNÝ hodnocen.

KDY MŮŽE BÝT ŽÁK NEHODNOCEN?
a) Žáci závěrečných ročníků – NIKDY (pokud by k tomu teoreticky mělo dojít, uvede se na vysvědčení v daném předmětu slovo PROSPĚL).
b) Žáci nižších ročníků – pokud byl žák v 1. pololetí v daném vyučovacím předmětu NEHODNOCEN a zároveň nebyl hodnocen od 3. 2. do 10. 3. a nekonal pracovní povinnost na základě krizového zákona nebo dobrovolnickou činnost (platí pro odborné předměty). Pokud však žák spolupracoval při vzdělávání na dálku nemůže být NEHODNOCEN.

Žáci nižších ročníků, kteří i přes veškerá opatření daná tímto příkazem ředitele nebudou ve druhém pololetí hodnoceni, budou „doklasifikováni“ v období od 25. 8. do 31. 8. 2020. Konkrétní termín jim bude určen. V případě, že ani v tomto období je nebude možné ze závažných důvodů doklasifikovat, bude tak možno učinit do 30. 9. 2020.

Žáci nižších ročníků, kteří i přes veškerá opatření daná tímto příkazem ředitele budou ve druhém pololetí hodnoceni nejvýše ze dvou předmětů stupněm NEDOSTATEČNÝ, budou konat opravné zkoušky v období od 25. 8. do 31. 8. 2020. Konkrétní termín jim bude určen. V případě, že ani v tomto období nebudou moci ze závažných důvodů vykonat komisionální zkoušku, bude tak možno učinit do 30. 9. 2020.

Informace o termínu vydání vysvědčení za druhé pololetí a o způsobu jeho předání bude zveřejněna na webových stránkách školy a sdělena žákům třídními učiteli přes systém BAKALÁŘ.

Klasifikační konference za 2. pololetí pro závěrečné ročníky se uskuteční 27. 5. 2020 a pro nižší ročníky 22. 6. 2020.

Budou – li mít zletilí žáci, popř. zákonní zástupci nezletilých žáků pochybnosti o výsledné klasifikaci z jednotlivých předmětů, mohou ředitele školy požádat do 3 pracovních dnů od doby, kdy se prokazatelně dozví výsledky hodnocení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o komisionální přezkoušení v termínu, na kterém se dohodne ředitel školy se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Obsahem přezkoušení bude v tomto případě učivo 2. pololetí tohoto školního roku, které bylo probráno prezenční formou od 3. 2. do 10. 3. 2020 a dále dálkovou formou do konce školního roku.

V Havířově dne 5. 5. 2020

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.